Voksenopplæring

Voksenretten gjelder fra og med det året søkeren fyller 25 år. Retten gjelder for søkeren som ikke tidligere har fullført videregående opplæring og ellers oppfyller kravene til videregående opplæring.

Voksenopplæring

Vilkåret for å ha rett til voksenopplæring er at søkeren har fullført grunnskolen eller tilsvarende og  ikke har fullført videregående opplæring tidligere. Du har fullført videregående opplæring dersom du har studiekompetanse, fag- eller svennebrev, eller annen yrkeskompetanse, f.eks. helsefagarbeider eller helsesekretær.

Dersom du har fullført opplæringen, men har fått stryk i ett eller flere fag, har du ikke rett til å få dekket utgiftene til ny opplæring.

 

Fylkeskommunens ansvar

Fylkeskommunen har ansvar for at det gis tilbud innen videregående opplæring for voksne. Hvis du er voksen med rett til videregående opplæring etter § 4A-3 i opplæringsloven, så skal du til vanlig få tilbud om opplæring i samsvar med den sluttkompetansen du ønsker. Når du er tatt inn i et tilbud som er gitt av fylkeskommunen, har du fullføringsrett.

Opplæring i offentlig videregående skole eller i lærebedrift er gratis. Fylkeskommunen har ansvar for å holde voksne som får videregående opplæring med nødvendige trykte og digitale læremidler og digitalt utstyr.

 

OPUS Buskerud

I Buskerud fylkeskommune er voksenopplæringen organisert via fire opplærings- og utviklingssentre, OPUS.

Hvilke kommuner de ulike OPUS betjener:

  • OPUS Drammen: Drammen, Lier, Røyken, Hurum og Nedre Eiker
  • OPUS Hallingdal: Kommunene i Hallingdal
  • OPUS Karriere Kongsberg: Øvre Eiker, Kongsberg, Numedal og Sigdal1
  • OPUS Ringerike Karrieresenter: Modum, Ringerike, Hole, Krødsherad og Sigdal1

1 De som hører til Sigdal søker der det er mest naturlig i forhold til geografisk tilhørighet

 

Realkompetansevurdering

Det finnes mange måter og områder man tilegner seg kompetanse på, ikke bare formell opplæring og utdanning.

Realkompetansevurdering er en vurdering av alt du kan i forhold til målene i læreplanen til den sluttkompetansen du har valgt.

Realkompetansevurdering utføres av fagpersoner med god kunnskap om faget som skal vurderes.

Realkompetansevurdering kan skje på bakgrunn av både samtale, egenvurdering, praktisk og teoretisk utprøving og/eller tilsendt dokumentasjon.

Dersom du innvilges rett til videregående opplæring for voksne vil fylkeskommunen tilby deg opplæring i det du mangler etter vurderingen. Med godkjent realkompetanse i et fag/opplæringsløp kan en korte ned tiden en bruker for å oppnå ønsket sluttkompetanse.

 

Tilbudet skal være tilpasset søkernes behov

Fylkeskommunen tilstreber å gi fleksible tilbud som tar hensyn til den voksnes bakgrunn og livssituasjon. Kursene er gjerne komprimerte i forhold til opplæring i skole, noen går på dagtid, andre på kveldstid, i noen tilfeller tilbys nettundervisning.

 

Karriereveiledning som en del av tilbudet

Buskerud fylkeskommune ønsker å gi den voksne som søker opplæring eller realkompetansevurdering best mulig kartlegging og veiledning. Karrieresenteret gir deg informasjon og veiledning om yrker og utdanning. De kan også hjelpe deg med å søke.  

Du finner mer informasjon på Karriere Buskerud 

 

Hvordan søke videregående opplæring spesielt organisert for voksne?

For å søke om videregående opplæring, realkompetansevurdering eller veiledning som voksen, gå inn på vigo.no og velg innloggingen til høyre i bildet: Voksenopplæring/realkompetansevurdering, deretter velger du det OPUS-senteret som betjener den kommunen du bor i.

Se her for søkeveiledning.

 

 


Publisert 20. april 2012, oppdatert 22. januar 2019.