Spesialundervisning og tilpasset opplæring

Tilpasset opplæring

Alle elever har rett på tilpasset opplæring. Dette dreier seg om de tiltakene som skolen setter inn for å sikre at alle elevene, lærlingene og lærekandidatene får best mulig utbytte av opplæringen. Tilpasset opplæring er knyttet til den ordinære opplæringen og gir ikke eleven en individuell rett. 

Eksempler på tilpasninger kan være variasjon i lærestoff, arbeidsmåter, organisering og intensitet i opplæringen. Utvikling av læringsmiljøet og god praksis for framover- og tilbakemeldinger vil også bidra til opplæring som er tilpasset den enkelte. 

Spesialundervisning

Opplæringsloven § 5-1 slår fast at du har rett til spesialundervisning dersom du ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen.

Spesialundervisning skal ivareta muligheter til å nå realistiske mål dersom dette ikke lar seg gjøre innenfor ordinær (vanlig) opplæring. Derfor er det viktig at skolen bevisst bruker det handlingsrommet som ordinær opplæring kan gi for de fleste. Skolen må kartlegge, vurdere og eventuelt prøve ut nye tiltak innenfor rammen av ordinær opplæring. Dette er også presisert i opplæringsloven § 5-4.

Rett, men ingen plikt til å motta spesialundervisning

 Elev/foresatte har selvstendig rett til å kreve at skolen foretar de nødvendige undersøkelsene av om det er behov for spesialundervisning. 

Selv om en elev har rett til spesialundervisning, er det opp til eleven og/eller foreldrene å velge om eleven faktisk skal ha spesialundervisning. Eleven har ingen plikt til å motta spesialundervisning.

Retten til spesialundervisning

Opplæringslovens kapittel 5 om spesialundervisning regulerer blant annet:

  • hvem som har rett til spesialundervisning, § 5-1 
  • hva som skal vurderes når skoleeieren eller skolen skal avgjøre hvilket opplæringstilbud som eleven skal få, § 5-1
  • skoleeiers ansvar til å treffe enkeltvedtak om spesialundervisning og kravene til den sakkyndige vurderingen, § 5-3
  • saksbehandlingen, § 5-4. Inneholder blant annet foreldrenes/elevens rett til å kreve at skolen undersøker om eleven trenger spesialundervisning, undervisningspersonalets undersøkelsesplikt, skolens plikt til å ha vurdert og eventuelt prøvd ut tiltak innenfor det ordinære opplæringstilbudet og foreldrenes/elevens rett til å bli hørt i saksbehandlingen
  • unntak fra reglene om innholdet i opplæringen, herunder elevens rett til IOP, innholdet i denne og krav til årlig rapportering, § 5-5
  • pedagogisk-psykologisk-tjeneste, § 5-6

Les hele kapittel 5 i opplæringsloven

Utdanningsdirektoratet har laget en veileder med mye informasjon om spesialundervisning. 

Vil du ha en kjapp innføring i hva spesialundervisning er? Spesialundervisning på fem minutter fra den samme veilederen kan bidra til dette.

PP-tjenesten

PP-tjenesten skal hjelpe den videregående skolen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge til rette for god tilpasset opplæring.

Tjenesten har et særlig ansvar for ungdom med særskilte behov og skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndige vurderinger der loven krever det (Opplæringslovens § 5-6). 

Ønsker du kontakt med PP-tjenesten?  

Det er fire PP-kontorer i Buskerud fylkeskommune som har ansvar for ungdom som mottar opplæring i sin region. Skolen din, eller eventuelt annet opplæringssted kan hjelpe deg med det, eller du kan ta direkte kontakt med:

PPOT Nedre Buskerud
har ansvar for elever, lærlinger og videregående skoler samt UngInvest i Drammen, Lier, Røyken, Hurum samt Øvre- og Nedre Eiker.
Kontorsted: Dronninggata 15, 3019 Drammen 
Postadresse: Postboks 3563, 3007 Drammen
E-post: pp...@bfk.no
Tlf: 32 80 86 50
Kontorleder: Manfred Schnell

PPOT Ringerike/Hole
har ansvar forelever, lærlinger og videregående skoler samt UngInvest på Ringerike og Hole.
Kontorsted: Osloveien 17, 3511 Hønefoss
Postadresse: Postboks  3092, 3501  Hønefoss
E-post: ppot...@bfk.no
Tlf: 32 80 89 20
Kontorleder: Karl-Petter Endrerud

PPT og OT Kongsberg og Numedal
har ansvar for elever, lærlinger og videregående skoler samt UngInvest på Kongsberg.
Kontorsted: Kirkegaten 1, 3616 Kongsberg
Postadresse: Postboks 115, 3602 Kongsberg 
E-post: po...@ppt-ot.no
Tlf: 94 19 41 99
Kontorleder: Kenneth Didriksen
Nettside: www.ppt-ot.no/

PPT og OT i Hallingdal
Kontorsted: Skysstasjon, Sentrumsvn 93 (inngang bakside), Gol. 
Postadresse: Postboks 93, 3551 Gol 
E-post: pp...@gol.kommune.no
Tlf: 32 02 95 20 
Leder: Gry Elisabeth Bjerknes
Nettside: www.pptogot.no 


Publisert 20. april 2012, oppdatert 26. september 2019.