Superbrukere One Note Buskerud

I et samarbeidsprosjekt med Microsoft, skal noen få utvalgte elever på hver skole læres opp til å bli superbrukere i OneNote.

Bakgrunn

St.Hallvard videregående skole har over flere år hatt et samarbeid med Microsoft om et OneNote-prosjekt sammen med Elvebakken videregående skole i Oslo og Sandvika videregående skole i Akershus.

Skoleåret 2010 - 2011 fikk to lærere fra tre andre skoler i Buskerud (Lier, Hønefoss og Åssiden) opplæring i OneNote for utprøving med egne klasser. Det var flere skoler som meldte interesse den gangen, som ikke fikk være med i prosjektet. Erfaringene fra de tre skolene ble spredd i IKT-forum, der det også har vært workshop i bruk av OneNote.

Begeistringen for den pedagogiske nytten av verktøyet er stor, men spredningen til lærere og elever er ikke satt i system på mange av skolene. Det er dette Microsoft vil hjelpe oss med gjennom en etablering av superbrukere blant noen få utvalgte elever på hver skole. Disse elevene skal i sin tur lære opp 1. klassingene i bruk av OneNote.

Microsoft har invitert Buskerud som første fylkeskommune i landet til et superbrukerprosjekt på alle skoler. Prosjektet ble satt i gang våren 2013 slik at superbrukerne er operative mot elevene i 1. klasse fra skoleåret 2013 – 2014.

Forankring

Invitasjonen til prosjektet er presentert og godt mottatt i DPR, Digitale pedagogiskreferansegruppe, der 7 skoler er med, samt i IKT-forum, der alle skoler var til stede. Utdanningsavdelingen med assisterende fylkesutdanningssjef og representanter for DPR har vært på forberedende møter med Microsoft. Prosjektet ble også lagt frem i fylkesutdanningssjefens ledergruppe 14.12.2012.

Begrunnelse

Alle lærere og elever i Buskerud har Officepakken på sin datamaskin. Pakken inneholder kraftige verktøy, som kan brukes i læringsprosessen, for eksempel OneNote. Skolene i Buskerud bruker også læringsplattformen it's learning, som mangler gode notatverktøy. Det er derfor ønskelig at alle elever lærer å bruke OneNote som en del av sin daglige arbeidsflyt.  

Selv om eksamen ikke skal være styrende for opplæringen, må det nevnes at OneNote med sin kraftige søkemotor og plassering på elevens datamaskin er et godt tillatt hjelpemiddel under eksamen. Læremidler på NDLA (pdf-versjonen) kan for eksempel lastes ned i OneNote og lett anvendes under eksamen. Den viktigste begrunnelsen for å satse på opprustning av elevenes OneNote-kompetanse er imidlertid nytten de har av OneNote i sitt daglig skolearbeid. Gjennom dette prosjektet kan elevene lære seg effektive studievaner som de har nytte av i videregående opplæring og i læring seinere i livet.

Prosjektet

Her er hovedelementene i Microsofts prosjektbeskrivelse:

  • Hver skole plukker ut 3 elever fra vg1 i løpet av vårsemesteret 2013. Disse fåropplæring til å bli superbrukere i OneNote for elever i 1. klasse skoleåret 2013 – 2014.
  • Hver skole plukker ut 1 lærer som får rollen som "trener" av superbrukerne. Ansvarligfor pedagogisk IKT i skolens ledergruppe følger opp treneren. Trener vil få muligheten til å blisertifisert OneNote-bruker.
  • Superbrukerne får skoleåret 2013 -2014 trening 1 gang pr måned (to timer) .Treningen vil foregå lokalt (region eller skole). Kickoff og avslutning av prosjektet vil foregåmed alle superbrukerne i fylket samla.
  • Det lages en årsplan ved skolestart med dato og tidspunkt for samlinger og trening isamarbeid med "trener" på hver skole.
  • Når prosjektet er kommet i gang, skal ordningen rullere slik at skolen alltid harsuperbrukere blant elever på vg2 som kan lære opp elever på vg1 ved skolestart.

Forarbeid våren 2013

Det inngås en avtale med "trener" med beskrivelse av forventninger til funksjonen. Det lages også avtaler med elevene som skal ha rollen som superbrukere. Det ble arrangert oppstartsamling  våren 2013.

Økonomi

Lærer som får rollen som "trener" får honorar på 10 000,- pr skoleår fra Buskerud fylkeskommune. Skolen anbefales å bidra med 5000,- i tilleggshonorar. Fellessamlinger med opplæring, lokale og lunch betales av Microsoft. Reise for elever/trener betales av skolen. Øvrig opplæring i løpet av skoleåret foregår lokalt, på skolen eller i regionen, eller gjennom webinar.


Publisert 16. januar 2014, oppdatert 12. august 2015.