Opplæring innenfor kriminalomsorgen i Buskerud

Fylkeskommunen er faglig og administrativt ansvarlig for opplæringen innenfor kriminalomsorgen.

Ifølge avtale mellom staten v/Kunnskapsdepartementet og fylkeskommunene dekker staten alle godkjente driftsutgifter innenfor bevilget ramme vedrørende opplæring som tilbys innsatte i fengsel (varetekt og domfelte) i henhold til opplæringsloven. Kriminalomsorgen har ansvar for å stille til disposisjon egnede lokaler for opplæringen. Fylkesmannen i Hordaland ivaretar statens oppgaver og ansvar innenfor opplæringsfeltet.

Kriminalomsorgen i Norge er inndelt i 6 regioner som blant annet har i oppgave å utforme regionale mål, resultatmål og retningslinjer for alle fagområder og støttefunksjoner i henhold til sentrale føringer. Videre å fordele midler til lokale enheter, og føre tilsyn med disse.

Kriminalomsorgen region sør består av Buskerud, Telemark og Vestfold. I Buskerud er det tre fengsler og ett friomsorgskontor.

Undervisning av innsatte og domfelte har lange tradisjoner i norsk fengselshistorie, men først i 1969 fikk skoleverket ansvaret for opplæringen. I Buskerud ivaretas ansvaret for opplæringen av to videregående skoler:

Drammen videregående skole, avdeling Drammen fengsel
Telefon: 32 21 98 12/20
E-post: lise.h...@bfk.no

Drammen videregående skole, avdeling Oppfølgingsklassen
Telefon: 97 47 40 69
E-post: lise.h...@bfk.no

Hønefoss videregående skole, Ringerike Fengsel
Telefon: 32 11 34 40 / 941 40 887
E-post: geir....@bfk.no

 

Kriminalomsorgen Buskerud friomsorg
Telefon: 32 25 16 50
E-post: Postmott...@kriminalomsorgen.noPublisert 20. april 2012, oppdatert 24. mars 2015.