Mobbeombudet

Mobbeombudet skal sikre at barn og unge i Buskerud får ivaretatt sine rettigheter og skal være et tilbud når skolens tiltak mot mobbing ikke er tilstrekkelig.

Bodil Jenssen Houg

Bodil J. Houg ble landets første mobbeombud da stilling ble opprettet av fylkespolitikerne i Buskerud i 2012.

Per dags dato er det også opprettet egne mobbeombud i Hordaland, Østfold og Nordland fylker.

Mobbeombudet har blant annet som oppgave å:

  • ivareta elevens rett til et trygt og godt skolemiljø
  • kunnskapsformidling og informasjon om elevenes rettigheter til et godt psykososialt miljø, jfr Opplæringslovens §9a
  • ha fokus på ledelse i skolene og veiledning av dette arbeidet
  • være en døråpner til hjelpetjenester, og veilede til prosedyrer og saksgang
  • vise til gode forebyggende tiltak
  • være oppdatert på aktuell forskning, og bidra til at kunnskapen gjøres kjent
  • avgi en melding årlig om ombudets virksomhet til fylkestinget i Buskerud

Publisert 7. november 2012, oppdatert 4. desember 2017.