Klage på vedtak om voksenrett

Vedtak om voksenrett er et enkeltvedtak og kan påklages etter forvaltningsloven.

Vedtak om avslag om rett til videregåendeopplæring for voksne, er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven som gir rett til å klage.

Klagefrist

Klagefrist er tre (3) uke r fra den dato søker har blitt kjent med vedtaket.

Hvordan sende klage?

En klage med dokumentasjon må sendes til den instans (skolen eller fylkeskommunen) som har avgjort retten. Nye opplysninger i saken vil være viktig, og ny dokumentasjon må vedlegges som kopi til klagen. Om nødvendig skal den instans som har avgjort retten være behjelpelig med å formulere klagen.

Etter klagen er sendt

Dersom klagen er berettiget, får klageren et nytt vedtak i klagers favør, og saken avsluttes.

Dersom fylkeskommunen ikke finner klagen berettiget sendes klagen til Fylkesmannen, som gjør et vedtak og meddeler dette til partene. Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages.


Publisert 1. november 2012, oppdatert 12. august 2015.