Klage på realkompetansevurdering

Vurdering av realkompetanse som dokumenteres med kompetansebevis er å anse som et enkeltvedtak og kan påklages.

Klagefrist

Klagen må framsettes innen 10 dager etter at resultatet ble kjent.

Hvor sendes klagen?

Klagen skal sendes til den skolen som har hatt ansvaret for realkompetansevurderingen.

Hva skjer når klagen er sendt?

Skolen forbereder klagesaken ved å samle aktuell dokumentasjon fra fagkonsulent, med fagkonsulentens begrunnelse for karaktersetting. Ansvarlig rektor gir uttalelse om saksbehandlingen. Saken sendes til klageinstansen, som er Buskerud fylkeskommune. Kopi av saksdokumentene sendes til klager.

Klageinstansen avgjør grunnlaget for klagen og sender resultatet tilbake til ansvarlig skole, med kopi til klager.

Medhold i klage

Der klager får medhold i grunnlaget for klagen må rektor og fagkonsulent gjennomføre ny vurdering. Den nye vurderingen kan det ikke klages på. 


Publisert 1. november 2012, oppdatert 12. august 2015.