Klage på fag- eller svenneprøve

Blir praktisk prøve bedømt til "ikke bestått" sendes prøvenemndas begrunnelse for vedtaket til kandidaten. Det er kun klageadgang på karakteren "ikke bestått".

Klageadgang

Det er adgang til å påklage vedtak om ikke bestått praktisk prøve, jfr. Forvaltningsloven § 28   Klagefristen er 3 uker fra den dagen kandidaten får skriftlig beskjed fra Fagopplæringsseksjonen, jfr. Forvaltningsloven § 29.

Klagen skal sendes Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen, Postboks 3563, 3007 Drammen. Klagen skal være undertegnet, angi det vedtak som det klages over, og den eller de endringene som ønskes. 


Publisert 28. januar 2013, oppdatert 15. februar 2017.