Jeg er i prøvenemnd

Denne siden er for deg som allerede er medlem i prøvenemnda. Her kan du finne informasjon om gjennomføring og vurdering av fag- eller svenneprøven.

Prøvenemndenes oppgaver

Prøvenemndenes viktigste oppgave er sluttvurdering av fag- eller svenneprøven. Gjennom arbeidet med å godkjenne fag- eller svenneprøver er nemnda med på å definere hva som er et forsvarlig nivå på framtidas fagarbeidere. 

Prøvenemndene:

  • har ansvar for å utarbeide oppgaver til fag- og svenneprøven i samsvar med gjeldene læreplaner og forskrift.
  • kan be om forslag fra bedriften, men er likevel ansvarlig for kvaliteten i prøven
  • har ansvar for å utarbeide et grunnlag for vurdering av kandidaten sitt arbeid. Det må komme klart fram hvilke kriterier som er lagt til grunn for vurderingen. Se eksempel på vurderingskriterier i vei- og anleggsfaget.                                 Mal til å lage vurderingskritier.
  • skal være tilstede på prøvestedet ved prøvestart og prøveslutt. Prøvenemnda oppnevner en tilsynsperson ved behov.
  • skal utføre nødvendig inspeksjon og vurdering av kandidaten sitt arbeid under prøveperioden og ved prøveslutt. Prøvenemnda skal ut i fra dokumentasjon og praktisk del fastsette karakteren.
  • skal fylle ut fullstendig prøveprotokoll og gi et godt bilde av gjennomføringen. Ved "ikke bestått" leveres egen tilleggsprotokoll ved ikke bestått. Meldingsskjema med protokoll og fagprøveregning skal sendes samlet umiddelbart etter gjennomføringen. Veiledning til fagprøveregning ligger her.
  • kan foreslå kandidater til Årets lærling

Publisert 4. mai 2012, oppdatert 11. november 2019.