Lærlingundersøkelse

Lærlinger og lærekandidater inviteres årlig til å svare på en lærlingundersøkelse. Dette er en nasjonal undersøkelse om motivasjon, trivsel, mobbing, arbeids - og læringsmiljø, medvirkning i opplæringa på arbeidsplassen, og det fysiske miljøet.

Fylkeskommunen inviterer lærlinger og lærekandidater som per 1. oktober har vært minst elleve måneder i lærebedrift, til å svare på Lærlingundersøkelsen. Invitasjonen sendes på epost og SMS. Mer om undersøkelsen.

Det er obligatorisk for fylkeskommunene å gjennomføre og følge opp undersøkelsen lokalt. Undersøkelsen gjennomføres årlig i perioden 15. oktober til 15. desember.

Hovedfunnene er at lærlingene trives, er motivert for å lære, får faglige utfordringer og får hjelp og støtte både fra kollegaer og veiledere.

Når det er mer enn fem lærlinger som har svart, får opplæringskontor og lærebedrifter tilgang til svarrapporten for sin virksomhet. I Buskerud får 20 opplæringskontor og 7 lærebedrifter tilgang til svarrapport for sin virksomhet, og får en bedre mulighet til å følge opp resultatene lokalt. Resultatene fra Buskerud finner du her: Lærlingundersøkelsen fra 2018

Resultatene fra lærlingundersøkelsen vil sammen med andre tilbakemeldinger fra lærlinger og lærebedrifter bidra til å legge grunnlag for prioriteringer for oppfølgingstiltak. Resultatene fra lærlingundersøkelsen drøftes i utviklingsdialoger med opplæringskontorene og lærebedrifter. 

 

 


Publisert 6. januar 2016, oppdatert 16. oktober 2019.