Lærekontrakt og arbeidsavtale

Om lærekontrakt, arbeidsavtale og ditt ansvar som lærling.

Lærekontrakten 

Lærekontrakten er en bindende avtale mellom deg og lærebedriften for den tiden du er lærling. Når den avtalte læretida er over, har lærebedriften ikke lenger plikt til å gi deg opplæring. Hovedregelen er at lærlinger ikke har prøvetid. Er du over 21 år og inngår lærekontrakt med full opplæring i bedrift, er det 6 måneders prøvetid. Lærekontrakten skal godkjennes av Fagopplæringsseksjonen etter at den er signert av lærebedriften og lærlingen. Hvis du flytter, får ny e-postadresse eller nytt telefonnummer i løpet av læretiden, er det viktig at du gir Fagopplæringsseksjonen beskjed om dette. 

Arbeidsavtale

I tillegg til lærekontrakten skal du tegne en arbeidsavtale med lærebedriften. Fagopplæringsseksjonen skal ha en kopi.  Arbeidsavtalen regulerer lønn og arbeidsforhold. Arbeidsavtalen skal gjelde for den samme tidsperioden som lærekontrakten. Dere må tegne ny arbeidsavtale hvis du skal fortsette som arbeidstaker i bedriften etter at du er ferdig som lærling.

Forsikring

Som ansatt lærling er bedriften pliktig til å ha yrkesskadeforsikring for deg. I tillegg til dette, er du som lærling også forsikret av Buskerud fylkeskommune.

Ditt ansvar som lærling

I løpet av den første tiden som lærling skal du sammen med bedriften gjennomgå kompetansemålene i din læreplan. For å nå kompetansemålene lager dere en intern opplæringsplan. Det er viktig at du aktivt bidrar godt i hele læretiden slik at kompetansemålene nås. I tillegg må dere bli enige om hvordan opplæringen skal dokumenteres, så du må ha et system for å få dokumentert din opplæring. Som lærling er du arbeidstaker. Du er da underlagt de lover og regler som gjelder for alle andre arbeidstakere, som arbeidsmiljøloven og ferieloven, men også opplæringsloven. 

NB! Det er din opplæring det gjelder, så engasjement og interesse er viktig skal du få et godt resultat. Bedriften er bare verktøyet for at du skal kunne nå målet ditt!    


Publisert 23. juni 2016, oppdatert 1. februar 2018.