Tilskudd til lærebedrifter

Godkjente lærebedrifter, opplæringsbedrifter og opplæringskontor får tilskudd for å gi opplæring til lærlinger, lærekandidater og kandidater til fagbrev på jobb.

Det er fylkeskommunen som har finansieringsansvaret i samsvar med vilkår fra utdanningsdirektoratet (UDIR). Du kan lese mer på UDIR sin hjemmeside om Rutiner og vilkår for tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater.

Tilskuddet blir normalt beregnet og utbetalt etterskuddsvis 2 ganger i året med beregningsdatoer 31.12 og 30.06. Satsene varierer i forhold til om kandidaten er ungdom med rett, ungdom som har brukt opp retten sin eller om kandidaten er voksen.  

Ulike kategorier og satser for tilskudd

Basistilskudd I er for lærekontrakt eller opplæringskontrakt etter opplæringsloven § 4-5. Les mer om satser på UDIR sin hjemmeside.

Basistilskudd II er for lærekontrakt med lærling som er 21 år eller eldre og som inngår lærekontrakt med full opplæring i bedrift, jf. opplæringsloven §4-5 tredje ledd. Videre gjelder tilskuddet for lærlinger som tegner lærekontrakt og som tidligere har brukt opp retten sin til videregående opplæring. Tilskuddet gis også til kandidater som har inngått kontrakt om fagbrev på jobb. Les mer om satser på UDIR sin hjemmeside.

Ekstra tilskudd for små (verneverdige) håndverksfag tildeles kontrakter i fag som det er viktig å bevare av historiske- eller samfunnsmessige grunner. Du finner mer informasjon og en oversikt over hvilke fag det gjelder hos Norsk håndverksinstitutt. Tilskuddet er et ekstra tilskudd i tillegg til basistilskudd I og basistilskudd II. Les mer på UDIR sin hjemmeside om Satser for lærlinger og lærekandidater for 2019.

Tilskudd til lærlinger og lærekandidater under 25 år med særskilte behov eller svake norskferdigheter med kort botid i Norge.                                               Tilskuddet kan søkes av lærebedrift og skal stimulere lærebedrifter til å gi lærlinger og lærekandidater med særskilt behov "høve til å oppnå ei fagutdanning eller deler av ei fagutddaning". Tilskuddet skal brukes til ekstra personellressurs.

Ordningen forvaltes av Utdanningsdirektoratet (UDIR), men det er fylkeskommunen som kvalitetssikrer søknader før innsending innen fastsatt frist. Søknad på eget skjema leveres fylkeskommuen senest 15 september, slik at Fagopplæring rekker å videresende til UDIR innen fristen 1. oktober. Les mer om ordningen og finn søknadsskjemaer på UDIR sin hjemmeside.

Lokalt ekstra tilskudd til lærebedrift kan utbetales til godkjent lærekontrakt/opplæringskontrakt. Formålet kan være å legge til rette for inngåelse og/eller gjennomføring av kontrakt der dette kan være et avgjørende virkemiddel til å gjennomføre og bestå opplæringen (ekstra tilskudd), eller legge til rette for gjennomføring av opplæringskontrakt med særskilte behov for tilrettelegging (gjennomføringstilskudd for opplæringskontrakt). Fagopplæring i samarbeid med bedriften avgjør om det skal søkes ekstra tilskudd.

Tilskudd til kontrakter i avviksfag. Noen fag har et tredje år i skole, og da er det bare verdiskapning i læretiden, ikke opplæring. Slike kontrakter er ikke berettighet tilskudd ut i fra UDIR sine føringer. I Buskerud er det vedtak på at lærekontrakter i fagene automatisering, dataelektroniker og anleggsmaskinmekaniker tildeles basis II tilskudd for lærlinger med ungdomsrett. Formålet er å trygge tilgangen på læreplassser i avviksfagene. Det trengs ikke søkes om dette.

Trekk i tilskudd for skoleopplæring. Bedrifter som benytter seg av fylkeskommunens tilbud om undervisning i fag eller føreropplæring i yrkessjåførfaget, får et trekk i tilskuddet for den tiden kandidaten er i opplæring.


Publisert 7. september 2016, oppdatert 21. mai 2019.