Fag- eller svenneprøve

Årets lærling 2006 Lars Kristian Goa

Lærlinger skal avlegge fag- eller svenneprøve ved læretiden slutt. Praksiskandidater kan avlegge fag- eller svenneprøve når tilstrekkelig praksis for faget er opparbeidet. 

Svenneprøve er betegnelsen på prøven i håndverksrelaterte fag, mens fagprøve brukes i industri- og servicerettede fag. Betegnelsene er som oftest knyttet til gamle tradisjoner. Et fagbrev og et svennebrev er dokumentasjon på fullført og bestått fagopplæring. 

Fag- eller svenneprøven skal som hovedregel ikke gjennomføres tidligere enn 2 måneder før, og ikke senere enn 2 måneder etter utløpt læretid. For lærlinger er det bedriften eller opplæringskontoret som melder til fag- eller svenneprøven ca 4 mnd før tenkt gjennomføring av prøven. Praksiskandidater sender inn meldingsskjema selv.

Dersom det er behov for særskilt tilrettelegging av fag- eller svenneprøven, må søknad om særskilt tilrettelegging av fag-svenneprøve med sakkyndig dokumentasjon sendes inn sammen med oppmelding. (Jamfør forskrift til opplæringslova §3-64)

Når meldingen til fag- eller svenneprøve er godkjent av Buskerud fylkeskommune, sendes den over til prøvenemnda for faget. De involverte parter blir informert via mail eller post. Alle kandidater kan bli bedt om å fremvise legitimasjon.

Lærebedrift og praksiskandidat kan komme med forslag til passende prøvearbeid. Det er prøvenemnda som godkjenner prøveforslagene og har ansvar for prøveoppgavene. Prøvens lengde varierer fra fag til fag, det orienterer prøvenemnda om. Prøven avlegges normalt i bedriften, eller på prøvestasjon.

Fag- eller svenneprøven inneholder fire deler:

 • Planlegging med begrunnelse for valgte løsninger
 • Gjennomføring av det faglige arbeidet
 • Vurdering av eget prøvearbeid
 • Dokumentasjon av eget prøvearbeid

Prøvenemda skal gi en samlet vurdering og karakter når prøven er avsluttet. 

Følgende karakterer gis:

 • Bestått meget godt
 • Bestått
 • Ikke bestått

Når fag- eller svenneprøven er bestått, utstedes vitnemål eller kompetansebevis. Det er klageadgang på "Ikke bestått", se under klage for mer informasjon. 

Lommefagbevis
Innehavere av fag-/ svennebrev kan få utstedt fagbevis i lommeformat. Lommefagbeviset er godkjent av Kunnskapsdepartementet. Her er bestillingsformular.

Europass
På nettsidene til Europass finner du beskrivelser av yrkesfaglig utdanning på engelsk. Europass fagbeskrivelse er en kortfattet forklaring på innhold og nivå som ligger i et fagbrev, svennebrev eller vitnemål på yrkesfaglig utdanning. Fagbeskrivelsene gir informasjon om de ulike yrkeskompetansene som den norske opplæringen fører fram til.

Fagbrev, svennebrev og kompetansebevis utdelinger i Buskerud    Fagopplæringsseksjonen i Buskerud arrangerer hvert år utdelinger av fagbrev, svennebrev og kompetansebevis hvor kandidater som har bestått fagprøve, svenneprøve eller kompetanseprøve i løpet av det siste året blir invitert.  

 • Januar: Fagbrev, svennebrev og kompetansebrevutdeling Kongsberg
 • 30. april: Svennebrev og kompetansebrevutdeling Drammen
 • Juni: Fagbrev, svennebrev og kompetansebrevutdeling Ringerike
 • Juni: Fagbrev, svennebrev og kompetansebrevutdeling Hallingdal
 • November: Fagbrev og kompetansebrevutdeling Drammen

 


Publisert 4. mai 2012, oppdatert 24. april 2019.