Fagbrev på jobb - ny ordning

Stortinget har vedtatt en endring i opplæringsloven som åpner for ordningen fagbrev på jobb. Lovendringen trer i kraft i fra høsten 2018.

Det er fra før mulig å gå opp til fag- eller svenneprøven på grunnlag av allsidig praksis, realkompetansevurdering og læretid. Fagbrev på jobb-ordningen bygger på erfaringer fra forsøk som har vært gjennomført i flere fylker. Fagbrev på jobb er en spesiell ordning som kommer i tillegg til dagens fleksibilitet i fag- og yrkesopplæringen. 

Målet er at flere voksne skal ta fagbrevet. Forutsetningen for fagbrev på jobb-ordningen er at kandidaten har minst ett års dokumentert praksis, har et ansettelsesforhold og det skal inngås en lærekontrakt med sin arbeidsgiver.

Kandidatene skal gå opp til den samme fag- eller svenneprøven som lærlinger og praksiskandidater, slik at de oppnår samme kompetanse som andre fagarbeidere.

Flere arbeidsgivere tar allerede et stort ansvar for å føre sine ansatte fram til fagbrev. Hvis den ansatte er enig med arbeidsgiver kan man i dag inngå lærekontrakter der bedriften tar ansvar for større deler av opplæringen, gjerne kalt full opplæring i bedrift. I henhold til opplæringsloven faller da arbeidsavtalen bort når lærekontrakten utløper.

Det er fylkeskommunen som skal forvalte ordningen fagbrev på jobb. I samarbeid med Østfold og Akershus jobber vi nå med å bearbeide lovverket for å få til en felles ordning i Viken. Vi antar at ordningen skal starte opp 1. halvdel av 2019.

 


Publisert 6. juni 2018, oppdatert 12. november 2018.