Lærebedriftsundersøkelsen og Årlig rapportering 2019

Disse to undersøkelsene er fra og med 2018 koblet sammen, og informasjon om gjennomføringen har blitt sendt på e-post til lærebedrifter og opplæringskontor i Buskerud

Buskerud fylkeskommune jobber kontinuerlig med å sikre og utvikle kvaliteten på fag- og yrkesopplæring, og som et ledd i dette gjennomføres Årlig rapportering og Lærebedriftundersøkelsen.

 

Hvem skal svare?

Årlig rapport går til ansvarlig for lærebedriften. Lærebedriftsundersøkelsen går til en faglig leder per godkjent lærebedrift der lærling/lærekandidat får eller har fått opplæring de siste 11 månedene før 1.oktober inneværende år.

Det er obligatorisk å svare på rapporteringsspørsmålene. Etter at ansvarlig for lærebedriften har svart på spørsmålene i Årlig rapportering, får faglig leder mulighet til å svare på spørsmålene i Lærebedriftsundersøkelsen.

Den faglige lederen som skal svare på Lærebedriftsundersøkelsen, er valgt ut fra den som har flest kontrakter i lærefaget i bedriften.

 

Gjennomføring av undersøkelsen

Portalen for Årlig rapportering og Lærebedriftsundersøkelsen åpen fra 15. oktober til 20. desember. Lærebedriftsundersøkelsen er ikke anonym, og svarene vil være utgangspunkt for videre kvalitetsoppfølging både fra fylkeskommunen og eventuelt opplæringskontor. Lærebedriftsundersøkelsen er valgfritt å svare på.

Godkjente lærebedrifter skal årlig rapportere til fylkeskommunen om opplæringen av lærlinger og lærekandidater, jfr. Opplæringslovens § 4-7; Internkontroll i den enkelte lærebedrift.

Videre skal lærebedriften medvirke til å innhente statistiske og andre opplysninger som trengs for å vurdere tilstanden og utviklingen innen opplæringen, jfr. forskrift til opplæringsloven § 11-3.


Publisert 17. oktober 2019, oppdatert 17. oktober 2019.