Avdeling for folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

I 2002 ble avdelingen for helsefremmende og forebyggende arbeid opprettet etter fylkestingsvedtak. Etter en evaluering av avdelingen i 2012, skiftet den navn til avdeling for folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten.

Endringer har skjedd disse årene. Tannhelse hos barn og unge har bedret seg og tjenesten har fått ansvar for å gi et tannhelsetilbud til rusmiddelavhengige i kommuner og statlige institusjoner.

I tillegg har endringer i lovverk og offentlige føringer bidratt til økt fokus på samhandling og helsefremmende og forebyggende arbeid, som har blitt en stadig viktigere del av tannhelsetjenestens oppgaver.

Avdelingen ledes av en overtannpleier som rapporterer til fylkestannlegen og er en del av fylkestannlegens ledergruppe. 

Overtannpleier har følgende ansvarsområder:

 • Arbeide for at det helsefremmende og forebyggende arbeidet utføres i henhold til intensjoner i lovverk, politiske føringer og egne planer
 • Initiativtaker for samarbeid mellom tannhelsetjenesten og andre etater/organisasjoner/samarbeidspartnere
 • Kvalitetssikring av det forebyggende arbeidet
 • Følge opp rapporteringsrutiner for forebyggende arbeid, og utadrettet virksomhet
 • Igangsette etterprøvbare helsefremmende og forebyggende prosjekter
 • Ansvar for oppfølging av arbeidet med serviceerklæring og brukermedvirkning

Ansvar for helsefremmende og forebyggende arbeid i distriktene ivaretas av 3 ledende tannpleiere. De har ansvar i hver sin region og skal samarbeide med klinikkledere i sine områder. De ledende tannpleierne har følgende ansvarsområder:

 • Ledende tannpleiere skal i nært samarbeid med overtannpleier og klinikkleder planlegge samlet tannpleiervirksomhet i klinikkområdene
 • Bistå klinikkleder med å organisere og gjennomføre det helsefremmende og forebyggende arbeidet etter bestemmelser i lovverk, offentlige føringer og planer. Bistå med å koordinere utadrettet virksomheten i klinikkområdene
 • Rapportere til overtannpleier og klinikkleder

 Leder for avdelingen er overtannpleier Eva Rydgren Krona, arbeidssted på fylkestannlegens kontor, Fylkeshuset, Postboks 3563, 3007 Drammen, tlf. 32 80 86 15/ 913 05 880, e-post: eva.ry...@bfk.no.

Region 1 omfatter klinikkområdene Røyken og Hurum, Lier, Drammen og Nedre Eiker. Ledende tannpleier Liv Brattås har arbeidssted på Røyken tannklinikk, Bassengveien 1, 3440 Røyken. Mobil 952 92 640, e-post: liv.b...@bfk.no.

Region 2 omfatter klinikkområdene Øvre Eiker, Modum og Sigdal, Kongsberg og Numedal og Ringerike. Ledende tannpleier Elisabeth Nossen har arbeidssted på Vikersund tannklinikk, Rådyrveien 4, 3370 Vikersund. Mobil 951 48 026, e-post: elisab...@bfk.no.

Region 3 omfatter klinikkområde Hallingdal. Ledende tannpleier Mai Britt Ulviksbakken har arbeidssted på Hemsedal tannklinikk, Postboks 63, 3561 Hemsedal. Mobil 906 11 541, e-post: mai-bri...@bfk.no

Det jobbes med ulike prosjekter og tiltak som krever oppfølging i tillegg til de faste oppgavene tannpleierne har. Tannpleier Eline Juel Bjørkevik er prosjektkoordinator med ansvarsområde å følge opp disse, og er med i avdeling for folkehelse. Arbeidssted Drammen Tannklinikk, Rosenkrantzgate 17, 3018 Drammen.  Mobil 480 35 740, e-post: eline.juel...@bfk.no

Tannhelsetjenesten har mange samarbeidspartnere, blant annet med etater i de 21 kommunene i Buskerud. Forpliktende samarbeid har vi med:

 • Helse- og omsorgstjenesten i kommunene:
 • - Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
  - Institusjoner
  - Hjemmesykepleie
  - Psykisk utviklingshemmede
  - Barneverntjenesten
  - Psykiatri
  - Rus
 • Kommuneledelse
 • Fengselshelsetjenesten
 • Flyktningetjeneste (herunder private aktører med avtale med NAV)
 • Sykehus og lærings- og mestringssentre
 • Krisesentre

Publisert 30. april 2012, oppdatert 13. juni 2019.