Om tannhelsetjenesten

Tannhelsetjenesten i Buskerud er organisert som et fylkeskommunalt foretak. Tjenesten rapporterer direkte til fylkestinget og får sine rammer fastsatt av dette.

Tannhelsetjenestens virksomhet er hjemlet i Lov om tannhelsetjenesten av 3. juni 1983. Tjenesten er fylkeskommunal, og loven setter blant annet følgende krav:

Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen.

Den skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til:

a) Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år

b) Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon

c) Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie

d) Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret

e) Andre grupper det er fattet vedtak om 
   

For gruppene a, b og c skal all forebyggelse og behandling være vederlagsfri, med unntak av kjeveortopedisk behandling.

For gruppe d kan det kreves inntil 25 % av gjeldende takster.

Gruppe e betaler selv eventuelle utgifter til tanntekniker og spesialist.

Gruppe e består av pasienter som fylkestinget har fattet vedtak om å gi et tilbud. Kriteriene for å omfattes av tilbudet er:

 • Hjemmeboende personer med pleiebehov tilsvarende de som er registrert i kommunal hjemmesykepleie, men pleies av pårørende.
 • Personer som er 100 % uføre pga Psykiske lidelser
 • Personer som er 100 % uføre pga MS, cerebral parese og trafikkskadde med større lammelser.

I tillegg til de prioriterte oppgaver kan Den offentlige tannhelsetjenesten yte tjenester til voksent betalende klientell og klienter i rusomsorgen. Forebyggende tiltak skal prioriteres foran behandling.

 

Organisering og samarbeid

Tannhelsetjenesten i Buskerud blir ledet av fylkestannlege Berit Binde.

Styret i tannhelsetjenesten består av fem medlemmer hvorav to er arbeidstakerrepresentanter.

Tjenesten er delt inn i åtte klinikkområder, som ledes av hver sin klinikkleder, kjeveortopedisk klinikk og avdeling for folkehelsearbeid.

Tannhelsetjenesten har forpliktende samarbeid med:

 • Helse- og omsorgstjenesten
 • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 • Institusjoner
 • Hjemmesykepleie
 • Psykisk utviklingshemmede
 • Barneverntjenesten
 • Psykiatri
 • Rus
 • Kommuneledelse
 • Kriminalomsorgen
 • Flyktningetjenesten (herunder private aktører med avtale med NAV)
 • Asylmottak
 • Helseforetak
 • Sykehus
 • Lærings- og mestrings sentralen
 • Psykiatri
 • Rus
 • Krisesentre

Publisert 30. april 2012, oppdatert 1. juli 2019.