Klage på tannbehandling

Tannhelsetjenesten rutiner skal sikre optimal kvalitet og minimalisere variasjoner i diagnostikk og behandling.

Serviceerklæringen som er utarbeidet av Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF skal deles ut til alle nye pasienter. Den gir informasjon om hvilke tilbud som gis, og hva du som pasient kan forvente.

Hvis du har noe å klage på har du følgende muligheter  til å løse problemet:

1. Saken løses på stedet
Pasienter som har noe å utsette på service, informasjon eller behandling på tannklinikken  oppfordres til å ta saken direkte opp med den som har foretatt behandlingen, slik at pasient og behandler sammen finner en løsning som pasienten er fornøyd med.

2. Klagen bringes til klinikkleder
Hvis pasienten ikke vil eller kan løse saken lokalt, skal han oppfordres til å klage til klinikkleder, skriftlig eller muntlig. Klinikkleder forsøker å finne en løsning pasienten er fornøyd med. Lykkes ikke dette, eller saken gjelder klinikkleder, sendes klagen videre til fylkestannlegen eller direkte til Helsetilsynet i Buskerud.

3. Behandling i Tannhelsetjenesten i Buskerud FKFs klageutvalg
Klageutvalget består av en klinikkleder, en tannlege og assisterende fylkestannlege. Klageutvalget behandler klager fra prioritert klientell. Klager fra voksne betalende pasienter behandles av Buskerud tannlegeforenings klagenemd. Klagen skal være skriftlig. Klageutvalget innhenter opplysninger fra den det klages på og uttalelse fra klinikkleder. Opplysningen vurderes samlet. Resultatet meddeles pasienten med ankefrist på 4 uker.

4. Anke til Helsetilsynet i Buskerud (fylkeslegen)
Klagen skal være skriftlig og inneholde de forhold det klages på.

5. Klage på mangelfullt tjenestetilbud
Klage på manglende tilbud etter Lov om tannhelsetjenester kan innklages direkte til tannhelsetjenestens styre med anke til Helsetilsynet i Buskerud (fylkeslegen).

 

Klageskjema

Klagerens navn:
Fødselsdato:
Adresse:
Postnr/sted:
Telefon:
Foresattes navn hvis klagen gjelder barn eller andre med behov for foresatt:
Når skjedde det du vil klage på?
Hva og hvem klages det på?
Har du klaget muntlig?


Hvis ja, til hvem:
Ble det gjort noe for å rette på forholdet?


Vurdering av det som ble gjort, hvis du ikke er tilfreds:
Dato i dag:
Ditt navn: