Tilskudd til Fagskoleutdanning i helse- og sosialfag

Offentlige, private og ideelle utdanningstilbydere med NOKUT-godkjente fagskoletilbud i helse- og sosialfag kan søke fylkeskommunen om tilskudd.

Finansieringen av fagskoleutdanning i helse og sosialfag går via Helsedirektoratet. Informasjon om ordningen finnes på Helsedirektoratets nettside: Statstilskudd til fagskoleutdanning i helse- og sosialfag.

Formålet med tilskuddsordningen er å sikre en stabil og forutsigbar finansiering av fagskoleutdanning i helse- og sosialfag. Tilskudd skal dekke driftsutgifter for fagskoletilbudene som omfattes av ordningen. Tilbudet skal være gratis for studentene.

Hovedmål

  1. Heve kompetansen på sentrale fagområder i den kommunale omsorgssektoren
  2. Tilby personell en karrierevei
  3. Realisere nasjonale måltall for utdanningsaktiviteten
  4. Sikre utdanningstilbud over hele landet gjennom å ivareta både regionale, interregionale og nasjonale fagskoletilbud

Tilskuddsordningen bidrar til å nå målsettingene i Omsorgsplan 2015 og Kompetanseløftet 2015, jf. St.meld. nr. 1 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer.

De tilbydere som får tilskudd, får utbetaling basert på faktisk elevtall pr 1. februar og 1. oktober. Tilskudd gis etter enhetlige satser per student som multipliseres med antall registrerte studenter. Informasjon om regler for tilbydere finnes på Helsedirektoratets nettside under Tilskuddsregelverk 1.

I søknaden må det fremgå navn på tilbyder (må være godkjent av NOKUT), utdanningstilbud (godkjent av NOKUT), beregnet antall studenter, kursets lengde, om kurset er planlagt på heltid, deltid eller via nett.

Benytt skjemaet Søknad om tilskudd til fagskoleutdanning helse og sosialfag 

Søknad sendes:
Til Buskerud fylkeskommune på e-post, postm...@bfk.no.

Søknadsfrist
Frist for å søke om tilskudd er 15. mars.


Publisert 4. mai 2012, oppdatert 1. februar 2017.