Satsing på sykkelvegnett

Fylkeskommunen ønsker å inspirere kommunene til å sette arbeidet med sykkel på dagsordenen, og vil bidra med inntil 100 000 kroner i støtte til kommuner for å definere et sykkelvegnett i større tettsteder.

Et definert sykkelvegnett setter arbeidet med sykkel på dagsordenen og er det første steget til et sammenhengende og trygt sykkelvegnett – ett av de viktigste elementene for å fremme sykkel som transportmiddel.

For å skape gode forhold for syklister mener fylkeskommunen at det er viktig at kommunene jobber mot et trygt og forutsigbart sykkelvegnett i tettsteder der mange ferdes og bor. Både større og mindre tiltak er med på å øke trygghetsfølelse og tilgjengelighet. Et definert sykkelvegnett vil kunne gi kommunen et verktøy for å prioritere strekninger og gi en oversikt over aktuelle tiltak.

Fylkeskommunen ønsker å bidra med inntil 100 000 kroner i støtte til kommuner som velger å utarbeide en plan for sammenhengende sykkelvegnett for større tettsteder. Planen bør fokusere på ferdsel og sykkelpotensiale og bør vise forbindelser mellom boligområder, skoler og andre viktige reisemål som knutepunkt og større arbeidsplasser. Kommunene selv må bidra med inntil 50 % egenandel. Det gis bare støtte én gang per kommune.


 For å søke om støtte må kommunen ha:

  • Inngått sykkelby eller sykkelbygdavtale for større tettsteder
  • Være i gang med plan for sammenhengende sykkelanlegg, dvs hovedrute for sykkel i større tettsted
  • Det forutsettes at kommunen følger opp med tilhørende handlingsplan for gjennomføring

  

 

For mer informasjon og veiledning, ta kontakt med Kjerstin Spångberg.     


Publisert 27. februar 2018, oppdatert 27. februar 2018.