Studieforbundenes kulturtiltak

Studieforbundenes fylkesledd kan søke tilskudd til ulike kulturtiltak.

Formål
Målsetting er å bidra til kunnskap og egenutvikling for innbyggere i Buskerud.

Hvem kan søke?
Studieforbundenes fylkesledd

Hva kan det søkes tilskudd til ?

 • Studieforbundenes fylkesledd kan søke om tilskudd til aktiviteter og administrasjon 
 • Studieforbundenes fylkesledd kan søke om tilskudd til tiltak der det er behov for særlig tilrettelegging. 

Søknaden må inneholde følgende opplysninger og dokumentasjon

 • Søkers navn, adresse, kontaktperson og telefonnummer 
 • Årsmelding og revidert regnskap fra sist avholdte årsmøte 
 • Organisasjonens kontonummer 
 • Statistikk som viser gjennomført kulturaktivitet; dvs. avholdte ikke-eksamensrettede kurs 

Søknadsfrist
Søknadsfristen er 15. februar 

Utbetaling
Tilskudd utbetales straks på grunnlag av godkjent søknad med vedlegg.

Rapportering
Rapporteringsplikten vil være oppfylt i og med den dokumentasjonen som skal følge søknaden.

Spesielle opplysninger om denne tilskuddsordningen

 • Fordelingen av tilskudd til studieforbundenes fylkesledd skjer i samarbeid med styret i Voksenopplæringsforbundet
 • Tilskuddsordningen gjelder studieforbundenes kulturaktiviteter. Eksamensrettede / kompetansegivende tilbud i tilknytning til utdanning hører ikke inn under ordningen.
 • Studieforbundenes fylkesledd tildeles etter søknad et samlet tilskudd som studieforbundets styre fordeler på administrasjon og aktiviteter. Medlemsorganisasjonene søker sitt studieforbund om tilskudd til aktiviteter. Tilskudd til studieforbund beregnes utifra godkjent studietimetall forrige år. Kronebeløp fastsettes utifra budsjettsum og totalt studietimetall for søkerne. 
 • Årsmelding og regnskap kan også kreves for studieforbundenes medlemsorganisasjoner i fylket.
 • Faktiske ekstrautgifter til kurs med behov for ekstra tilrettelegging dekkes etter mottatt rapport og regnskap for avholdt kurs. Frist for rapportering 1. november

Søknadskjema
Søknadskjema fås ved henvendelse til VOFO Buskerud.
Publisert 13. juli 2012, oppdatert 23. september 2016.