Festivaler

Buskerud fylkeskommune tildeler årlig tilskudd til en rekke festivaler.

Buskerud fylkeskommune vil i tildelingen av festivalstøtte prioritere fyrtårnsfestivaler og nisjefestivaler, som tiltak som kan bidra til både topp og bredde i Buskeruds kulturliv. Folkefesttiltak kan motta støtte dersom de vurderes til å være av reell regional betydning. 

Fyrtårnsfestivalene vurderes i forhold til kunstnerisk fremragenhet i programmeringen, organisasjonenes profesjonalitet, festivalenes formidlingsevne og publikumsoppslutning, i tillegg til festivalens evne til å være både tradisjonsbærere og innovative regionale aktører. Fyrtårnsfestivalene skal særlig prioriteres dersom de mottar festivalstøtte fra Norsk kulturråd. 

Nisjefestivalene vurderes i forhold til å inneha en betydelig egenart i regional sammenheng, og hvorvidt de kan sies å ha attraktivitet utenfor sitt eget nærområde. Nisjefestivalene bør fungere som et naturlig samlingspunkt i forhold til sin særskilte sjanger eller formidlingsform. 

Folkefesttiltak vurderes i forhold til tilbud til barn og unge, samt deres inkludering av lokalt kulturliv og frivillige organisasjoner. Dette omfatter inkludering og integrering av alle grupper. Det forutsettes at folkefesttiltakene har vesentlig betydning for reiseliv, kulturnæringer og kulturbasert næringsliv ut over det lokale.

Øvrige kriterier: 

  1. Det forutsettes at vertskommunen støtter opp om og prioriterer festivaler der det ytes fylkeskommunal støtte.
  2. Festivaler som får støtte fra fylkeskommunen må være tilgjengelig for alle.
  3. Fylkeskommunal støtte skal benyttes til de tiltak det søkes støtte til. Fylkeskommunal støtte kan ikke viderefordeles. 
  4. Støttede festivaler skal rapporteres ut fra støttens betydning for arrangementets gjennomføring og verdi før eventuell ny søknad behandles. 
  5. Kunst og kulturstrategi for Buskerud legges til grunn for vurderingen av søknaden.

Felles for alle søknader er at de må inneholde et budsjett og en finansieringsplan. Buskerud fylkeskommune kan omsøkes inntil 50 % av den samlede finansieringen.

Festivaler som har fått innvilget flerårig tilskudd fra Norsk kulturråds festivalstøtteordning, kan søke dette også fra Buskerud fylkeskommune. Dere bruker samme søknadsskjema og opplyser om dette der hvor det står: «Evt. Andre opplysninger» samt at dere legger ved søknaden til Norsk kulturråd og tilsagnsbrev fra Norsk kulturråd. Det er da ikke nødvendig å føre opp budsjett i søknadsskjema da dette fremgår av søknaden til Norsk kulturråd. 

Søknadsfrist: 1. februar 

Last ned søknadsskjema


Publisert 13. juli 2012, oppdatert 9. januar 2019.