Spillemidler til idrettsanlegg

Spillemidler til idrettsanlegg i Buskerud utgjør årlig ca 80 millioner. Disse tilskuddene, som er et resultat av overskuddet i Norsk Tipping, kanalisert gjennom Kulturdepartementet, er en viktig del av finansieringen av de fleste idrettsanlegg i fylket.

Vårt mål er at så mange som mulig skal kunne få sine søknader godkjent og innvilget slik at anleggsdekningen i fylket vårt blir så god som mulig. Prosessen er tilnærmet lik hvert år, og vi kan presentere en fremdriftsplan som alle søkere, enten det er idrettslag, velforeninger eller kommuner, må forholde seg til.

September/Oktober – frist for å sende inn søknad til kommunen anlegget ligger i. Kommunen setter en egen frist på innlevering. Ta kontakt med egen kommune for informasjon - se oversikt over kontaktpersoner.

15. november – Frist for å søke idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning til Kulturdepartementet. Alle anlegg som har en kostnadsramme over 80.000,- skal ha en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. Denne skaffes som oftest av teknisk etat i kommunen. Større kostnadskrevende og mer spesialiserte anlegg trenger derimot forhåndsgodkjenning av Kulturdepartementet. Behandlingstid er beregnet til 2 måneder. 

15. januar – Frist for kommunene for å oversende søknader om spillemidler til fylkeskommunen. Spillemiddelsøknadene oversendes for gjennomgang og godkjenning/avslag av fylkeskommunens administrasjon. Ut fra kommunenes prioriteringer settes den fylkeskommunale prioriteringen for hvem som i årets søknadsperiode får tilsagn om midler. Denne prosessen varer i 2 måneder. 

15. mars – Frist for fylkeskommunen for å oversende søknader om spillemidler til Kulturdepartementet. Spillemiddelsøknadene vurderes for den endelige fylkesvise tildelingen. 

Mai/Juni – Tildeling til fylkene av årets spillemiddelpott. Tilsagnsbrev sendes ut til de som mottar spillemidler i årets søknadsperiode.Utfyllende informasjon ligger på kulturdepartementets nettsider www.idrettsanlegg.no.

Kulturdepartementet utformer bestemmelser som er i utvikling fra år til år som inneholder informasjon om hvilke anlegg det kan søkes til og hvor mye det kan søkes om. I tillegg har departementet utarbeidet veiledere og føringer for spesielle anlegg, fra flerbrukshaller og snøproduksjonsutstyr samt føringer når det kommer til universell utforming og rehabilitering. 


Publisert 13. juli 2012, oppdatert 30. september 2016.