Tilskudd til idrettsarrangement

Det kan søkes om økonomisk tilskudd til internasjonale arrangement. Det gis ikke økonomisk støtte til deltagelse i internasjonale arrangement.

Internasjonale arrangement

Hvem kan søke? 
Idrettslag tilknyttet Norges idrettsforbund og med adresse i Buskerud. Andre skal eventuelt vurderes særskilt.

Hvilke mesterskap gjelder ordningen for? 
Det kan søkes om generell mesterskapsstøtte. Ordningen med økonomisk tilskudd gjelder for internasjonale mesterskap og cuper.

Prioritering 
Følgende prioriteringer blir lagt til grunn:

  • Arrangement som har regional betydning og som satser på samarbeid, nytenking og frivillighet
  • Antall deltagere
  • Kostnader

Søknaden fremmes før gjennomføring av mesterskap og skal gjelde mesterskap og cuper som arrangeres i gjeldende eller påfølgende år. Dokumentasjon vedrørende punkter under prioritering skal følge søknaden. 

Tildeling inntil kr 25.000 skjer administrativt. Ytterligere tildeling skjer ved særskilt vurdering. Fylkeskommunen skal profileres under mesterskapet. 

Søknadsprosess

  • Arrangør sender søknad til Buskerud fylkeskommune i god tid før mesterskapet avholdes. Søknadsfrister er 1. februar og 1. september
  • Buskerud fylkeskommune vedtar fordeling av midlene
  • Søkerne får tilsagn/avslag på søknaden så raskt som mulig etter at vedtak er fattet

Søknaden om tilskudd må inneholde

  • Søkers navn, adresse og kontaktperson
  • En beskrivelse av arrangementet (tidspunkt, type mesterskap, antall deltakere, antall funksjonærer osv.) 
  • Konkret beskrivelse og kostnadsoverslag samt finansieringsplan
  • Det skal sendes inn en rapport med revidert regnskap som viser bruk av tildelte midler

 

Nasjonale mesterskap (NM)

Nasjonale mesterskap kan etter søknad få tildelt minnepremier fra Buskerud fylkeskommune. 

Søknad sendes til
Buskerud fylkeskommune – Utviklingsavdelingen, Postboks 3563, 3007 Drammen eller postm...@bfk.no


Publisert 13. juli 2012, oppdatert 23. september 2016.