Tilskudd til idrettsanlegg hvor det avholdes store mesterskap

Det kan søkes om tilskudd til oppgradering av idrettsanlegg i forbindelse med arrangering av store mesterskap. Ordningen erstatter tidligere ordning med tilskudd til fylkesidrettsanlegg.

Hvem kan søke? 

 • Utstyr det tildeles midler til blir permanent montert idrettsanlegget
 • Det søkes om tilskudd til anlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet 
 • Primært vil ordningen gjelde for idrettsanlegg til alle typer nasjonale og internasjonale mesterskap (også for aldersbestemte klasser og veteran)
 • Det kan søkes om tilskudd til større nasjonale og internasjonale cuper
 • Anlegg hvor det kun avvikles ordinære seriekamper og turneringer omfattes ikke av ordningen
 • Anlegg som er utpekt som reservearenaer for nasjonale og internasjonale mesterskap, vil kunne søke om tilskudd

Hva kan det søkes om tilskudd til? 

 • Det kan søkes om tilskudd til formål som medfører en permanent standardheving av anlegget. Dette gjelder i første rekke tiltak som bidrar til at anlegget oppfyller de krav som stilles for å gjennomføre nasjonale- og internasjonale mesterskap og cuper 
 • Det gis ikke tilskudd til utbygging som er av en slik art at det er mulig å søke om spillemidler 
 • Det gis ikke tilskudd til P-plasser eller veier
 • Det kan i hovedregel ikke søkes om støtte i ettertid av et gjennomført arrangement

Søknadsprosess 

 1. Arrangør, eventuelt i samarbeid med anleggseier, sender søknad til Buskerud fylkeskommune innen 1. februar eller 1. september  
 2. Kopi av søknaden sendes kommunen og idrettsrådet til orientering
 3. Buskerud fylkeskommune vedtar fordeling av midlene
 4. Søkerne får tilsagn/avslag på søknaden så raskt som mulig etter at vedtak er fattet 

Søknaden om tilskudd må inneholde: 

 • Søkers navn, adresse og kontaktperson
 • En beskrivelse av arrangementet (tidspunkt, type mesterskap, antall deltakere, antall funksjonærer osv.)
 • Konkret beskrivelse og kostnadsoverslag samt finansieringsplan for de(t) tiltak tilskuddet skal benyttes til
 • De skal sendes inn en rapport med revidert regnskap som viser bruk av tildelte midler

Søknad sendes til
Buskerud fylkeskommune - Utviklingsavdelingen, Postboks 3563, 3007 Drammen eller postm...@bfk.no


Publisert 13. juli 2012, oppdatert 1. november 2013.