Transportberedskap

Buskerud fylkeskommune har et ansvar for sivil transportberedskap i henhold til Forskrift for sivil transportberedskap. Forskriftens formål er å sikre en nødvendig sivil transportberedskap i fredstid, ved beredskap, i krig og ved ekstraordinære kriseforhold ved å pålegge fylkeskommunene transportberedskapsoppgaver. 

Dersom et område blir utsatt for en større krise, f.eks. en naturkatastrofe, kan beredskapsmyndighetene bli nødt til å rekvirere ekstraordinære transporttjenester til evakuering, frakting av materiell o.l. Fylkeskommunen har ansvar for å sikre og tilrettelegge for en nødvendig og regional tilpasset sivil transportberedskap i fylket, men det er Samferdselsdepartementet som har det overordnede ansvaret. 

Fylkeskommunens plikter

I henhold til forskriften skal fylkeskommunen

  • samarbeide med fylkesmannen, politiet, transportnæringen og andre sivile og militære myndigheter for en best mulig koordinert sivil transportberedskap i fylket
  • på anmodning fra departement, fylkesmann, politiet eller andre sivile og militære myndigheter bidra med transportfaglige råd eller formidle kontakt med transportnæringen
  • avklare fylkets transportberedskapsbehov gjennom en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
  • utpeke og føre oversikt over løyvehavere og andre som kan ha en særskilt rolle innen den sivile transportberedskapen
  • avholde årlige kontaktmøter med transportnæringen og beredskapsetatene
  • delta i beredskapsøvelser etter anmodning fra beredskapsmyndighetene

I følge forskriften skal fylkeskommunen ikke selv ha en aktiv rolle innen transportberedskapsplanleggingen, men ved behov bidra med transportfaglige råd og knytte ulike aktører sammen. Fylkeskommunen er ingen førstelinjeinstans ved kriser; politiet har det operative ansvaret.


Publisert 10. november 2015, oppdatert 13. desember 2017.