Drosjeløyve

Et drosjeløyve gir innehaveren rett og plikt til å drive persontransport utenfor rute med motorvogn registrert for inntil 8 personer + fører. I særlige tilfeller inntil 16 sitteplasser + fører ("maxi-taxi").

Les mer om hvordan drosjetjenesten blir i Viken fylkeskommune på viken2020.no
SØKERE TIL DROSJELØYVE, - VELG OMRÅDE:
Nedre Buskerud   Ringerike/Hole   Buskerud forøvrig

 

 


Drosjeløyver er behovsprøvd. Fylkeskommunen er løyvemyndighet for disse løyvene og vurderer behovet løpende i samarbeid med kommuner og drosjenæringen. Ledige drosjeløyver tildeles normalt etter regler om ansiennitet. Søker med minst to års ansiennitet som full tids drosjefører i løyvedistriktet har fortrinnsrett til ledig løyve.

Søker til ledig drosjeløyve må innen oppgitt søknadsfrist oppfylle krav til god vandel, tilfredsstillende økonomi og tilstrekkelig faglig kompetanse. For mer informasjon om dette; klikk deg inn på område nedenfor. Innehaver av drosjeløyve kan pålegges å ansette sjåfører for å overholde driveplikten .

Drosjesjåfør er underlagt krav til god vandel og helse. I enkelte byområder kreves det også avlagt kjentmannsprøve. Den som oppfyller kravene får utstedt en kjøreseddel for persontransport. Det er politiet som administrerer ordningen med kjøresedler for persontransport. MER INFO.

Se høyre marg for sentrale bestemmelser for drosjeløyveordningen, og lokale bestemmelser for Buskerud. "Drosjereglement for Buskerud fylke" regulerer plikter og rettigheter for drosjeiere med ansatte sjåfører. Enhver drosjeeier i Buskerud plikter å ha  reglementet tilgjengelig i bilen.

Søknad om drosjeløyve kan kun sendes etter forutgående kunngjøring i dagspressen og/eller på bfk.no.

I Buskerud har vi egen behovsprøving og tildelingsordning for områdene "nedre Buskerud" og "Ringerike/Hole". Det er her lagt til rette for konkurranse mellom flere drosjesentraler. Drosjesentralene stasjonert i disse konkurranseområdene har rett og plikt til å tilby drosjetjenester i hele området. 

Velg område nedenfor for mer informasjon, søknadsskjema for drosjeløyve, med mer. 

Nedre Buskerud
(Kommunene: Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Modum og Kongsberg)

Ringerike/Hole og Buskerud forøvrig
(Kommunene: Hurum, Røyken, Hole, Ringerike, Krødsherad, Sigdal, Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål, Hol, Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg)


Publisert 4. juni 2012, oppdatert 3. desember 2019.