Selskapsvognløyve

Det er for tiden ikke kunngjort noen ledige løyver for selskapsvogn

***

Samferdselssjefen setter følgende minstekrav til bil:

  • Bilen skal i hovedregel være av typen sedan eller limousin
  • Bilen skal ha mer eksklusivt utseende og en høyere standard enn ordinære drosjer
  • Bilen skal ha nøytral farge, og være uten større profilering (logo etc.)
  • Bilen skal være velholdt innvendig og utvendig, og uten synlige bulker/riper/skader
  • Interiør skal bære preg av eksklusivitet
  • Det skal være god benplass til passasjerer
  • Bilen skal normalt være mindre enn 10 år gammel ved godkjenning (For svært spesielle biler kan eldre alder godtas)
  • Bilen skal framstilles løyvemyndigheten for godkjenning før endelig tildeling, samt hvert femte år.

Det vil ved tildeling vektlegges hvor i Buskerud søkeren ønsker å drive virksomhet. Det settes forøvrig som krav at søker har forretningsadresse i Buskerud. 

Litt om selskapsvogner

Selskapsvognløyver er behovsprøvd. Tildelt løyve gjelder for bil registrert for inntil 8 personer + fører. Bilen skal framstå som "spesielt eksklusiv".Det er kun den godkjente bilen som kan nyttes på løyvet. Hva som er "spesielt eksklusivt" beror på en skjønnsvurdering, men i begrepet ligger det et vilkår om at bilen skal se spesielt fin ut og at utstyr og komfort for passasjerer skal være utover det normale, - se minstekrav ovenfor.

Selskapsvogntransport må forhåndsbestilles og det er ikke er anledning til å utføre transport som er tilnærmet lik vanlig drosjetransport. Det er blant annet ikke tillatt for kunder å ”praie” en selskapsvogn, og selskapsvogner kan ikke stille seg opp ”for oppdrag” på drosjeholdeplasser, ved hoteller og på andre trafikkerte steder. En selskapsvogn må heller ikke merkes eller utstyres på en måte som gjør at den kan forveksles med en drosje. Sjåfør skal være eksklusivt uniformert, eller kledt i dress.

UTDRAG FRA YRKESTRANSPORTFORSKRIFTEN

§ 4.Generelle vilkår for å kunne få løyve

Dersom ikke særlige grunner taler mot det kan løyve tildeles søker som:

a) driver en fast og varig virksomhet i Norge,
b) har god vandel,
c) har tilfredsstillende økonomisk evne, og
d) har tilstrekkelig faglig kompetanse.

For ruteløyve for fartøy gjelder likevel bare kravene i bokstav b) og c).

Nærmere informasjon om kravene på samferdselsdepartementets hjemmesider
https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-kommunikasjon/ytransport/loyver/id444316/

§ 5.Nærmere vilkår for tildeling av løyve

Løyvemyndigheten kan innenfor rammen av yrkestransportlova § 25 sette nærmere vilkår for løyvet.

Vilkår som er satt for et løyve kan endres eller suppleres i løyveperioden. Vil ikke løyvehaveren fortsette driften på de nye vilkår, skal han gis en rimelig tid for avvikling.

§ 5a.Krav til etablering i Norge

For den som har eller søker om løyve for godstransport eller turvognløyve fremgår kravene til etablering av forordning (EF) nr. 1071/2009 art. 5.

Tilsvarende krav gjelder så langt det passer for den som har eller søker om selskapsvognløyve, løyve for transport for funksjonshemmede og drosjeløyve.

§ 6.Krav til god vandel

For den som har eller søker om løyve for godstransport og turvogn er kravene til god vandel fastsatt i forordning (EF) nr. 1071/2009 art. 6. For selskapsvognløyve, løyve for transport for funksjonshemmede og drosjeløyve gjelder tilsvarende krav for den som har, den som søker om løyve eller, hvis søker er et selskap, daglig leder.

For den som har eller søker om ruteløyve for fartøy anses kravet til god vandel ikke for å være oppfylt dersom søkeren

a) er fradømt retten til å drive næringsvirksomhet, eller
b) er ilagt straff for en alvorlig lovovertredelse, herunder på det handelsmessige område.

Søknad om løyve skal vedlegges politiattest, jf. § 10. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder og den skal makuleres etter at klagefristen på løyvetildelingen har gått ut.

§ 7.Krav til økonomisk evne

Søkeren må ved søknad om ett løyve fremlegge en garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap på en kroneverdi tilsvarende 9000 euro. For løyver ut over dette gjelder en kroneverdi tilsvarende 5000 euro for hvert løyve . Euroens verdi i kroner fastsettes i henhold til forordning (EF) 1071/2009 art. 7 nr. 1 for alle løyvetypene. Departementet fastsetter nærmere retningslinjer for innlevering av garantierklæring.

Det stilles ikke egen garanti ved søknad om løyve for persontransport i rute. Ved søknad om løyve for persontransport med fartøy i rute, stilles likevel garanti for det antall fartøy som skal nyttes i den løyvepliktige virksomheten.

Økonomikravet anses likevel ikke å være oppfylt dersom søkeren har vesentlige, forfalte men ikke betalte gebyr-, avgifts- eller skatterestanser eller er under konkursbehandling. Søknaden skal vedlegges attest om restanser på skatt, avgift mv. fra kommunekasserer og skattefogd og bekreftelse fra konkursregisteret. Attestene skal ikke være eldre enn tre måneder.

§ 8.Krav til faglig kompetanse

For den som har eller søker om løyve for godstransport og turvogn følger de nærmere kravene til faglig kompetanse og dokumentasjon av slik kompetanse av forordning (EF) nr. 1071/2009 art. 8 og 21. Kravet om faglig kompetanse anses ellers å være oppfylt dersom søkeren enten kan fremlegge vitnemål for bestått eksamen fra en eksamensordning som er godkjent av departementet, innehar løyve for den løyvetype det søkes om, eller har ledet et transportforetak sammenhengende i perioden på 10 år før 4. desember 2009.

Den som søker om selskapsvognløyve, løyve for transport for funksjonshemmede og drosjeløyve anses å være faglig kvalifisert dersom vedkommende oppfyller kravene i første ledd.

For løyvene nevnt i andre ledd kan departementet fastsette kravene til faglig kompetanse for søkere som ikke oppfyller kompetansekravet etter første og andre ledd.

§ 9.Utenlandske kvalifikasjonsbevis

Søkere anses, uten hensyn til bestemmelsene i denne forskriften, for å oppfylle betingelsene for å kunne få løyve for godstransport eller persontransport dersom det blir fremlagt attest utstedt av den myndighet eller det organ som er utpekt til å utstede slike attester i den enkelte medlemsstat jf. direktiv 96/26/EF artikkel 10.

§ 10.Selskaper

Er den som har eller søker om løyve for godstransport eller turvognløyve et selskap eller annen juridisk person, følger det av forordning (EF) nr. 1071/2009 hvem som skal oppfylle kravene i § 4, jf. § 6 – § 8.

Er den som har eller søker om selskapsvognløyve, løyve for transport for funksjonshemmede eller drosjeløyve et selskap eller annen juridisk person, må den til enhver tid daglige leder fylle kravene til vandel og faglige kvalifikasjoner i § 4, jf. § 6 og § 8. Hvis søkeren er et nyopprettet selskap må også den daglige leder fylle kravet til økonomi i § 7 tredje ledd.

For den som har eller søker om ruteløyve for fartøy må den til enhver tid daglige leder fylle kravene til vandel og økonomi i § 4, jf. § 6 og § 7.

Selskap som innehar selskapsvognløyve, løyve for transport for funksjonshemmede eller drosjeløyve tildelt før ikrafttredelse av denne forskrift, og som er knyttet til en bestemt daglig leder som nevnt i første ledd, anses å oppfylle kravene i § 8 ved søknad om nye løyver ved samme daglige leder.

§ 11.Skifte av transportleder eller daglig leder

Dersom godkjent transportleder eller daglig leder fratrer virksomheten, skal dette meldes løyvemyndigheten snarest og senest innen 28 dager. Løyvene kalles tilbake dersom ikke virksomheten innen 3 måneder etter fratreden kan dokumentere at det er ansatt ny transportleder eller daglig leder som fyller kravene i § 6 og § 8.

Løyvemyndigheten kan i særlige tilfeller forlenge denne fristen.

§ 12.Behandlingsgebyr

For behandling av søknad om løyve for godstransport og turvognløyve skal søkeren betale et gebyr på 3500 kroner til den løyvemyndighet som utsteder dokumentet.

For attesterte kopier av løyve for godstransport og turvognløyve skal søkeren betale et behandlingsgebyr på 1030 kroner.

Vegdirektoratet kan fastsette behandlingsgebyr for utstedelse av de øvrige tillatelser og kontrolldokumenter for internasjonal transport, herunder kabotasje.

For behandling av søknad om selskapsvognløyve, løyve for transport for funksjonshemmede og drosjeløyve skal søkeren betale 3 400 kroner til den løyvemyndighet som utsteder dokumentet. Det samme gjelder for utstedelse av duplikatdokument.

Ved søknad om ruteløyve betales 3 400 kroner til den løyvemyndighet som behandler løyvesøknaden.

For løyver utstedt før 1. januar 2015 skal løyvemyndigheten ved innlevering av løyvedokument eller duplikatdokument tilbakebetale løyvehaveren eller den berettigede et returbeløp på 1,5 ganger rettsgebyret eller det beløp som gjaldt da løyvet ble utstedt. Det gjelder ikke for ruteløyve. Det betales ikke returbeløp ved tilbakekalling av løyve etter § 15 og § 16. Ordningen med returbeløp vil avvikles 31. desember 2016.

I særlige tilfeller kan Samferdselsdepartementet dispensere fra gebyrkravene.

§ 37.Innledende bestemmelser

Dersom løyvemyndigheten ikke treffer annet vedtak, skal for drosjeløyve, selskapsvognløyve og løyve for transport for funksjonshemmede den enkelte kommune utgjøre et løyvedistrikt. Løyvemyndigheten fastsetter antall løyver i hvert løyvedistrikt.

Når særlige grunner tilsier det, kan løyve gis for et avgrenset tidsrom.

Ledige løyver skal kunngjøres.

§ 38.Drift av løyver

Den som får løyve, må sette motorvognen i drift innen den frist løyvemyndigheten fastsetter.

Vil løyvehaver opphøre med den løyvepliktige virksomhet, skal melding sendes løyvemyndigheten senest tre måneder på forhånd.

Del 1. Selskapsvognløyve

§ 40.Drift av løyve

Virksomheten skal drives fra det sted som er fastsatt i løyvet.

Løyvehaver kan bare utføre oppdrag som betinger at transporten begynner, går gjennom eller slutter i hans løyvedistrikt.

Løyvemyndigheten i det fylket hvor oppdraget begynner kan gjøre unntak fra denne bestemmelsen.

Løyvemyndigheten skal innta motorvognenes registreringsnummer i løyvedokumentet.

Selskapsvogntransport må bare foretas etter bestilling av en enkelt oppdragsgiver. Løyvemyndigheten kan i enkeltstående tilfeller gjøre unntak fra denne bestemmelse.


Publisert 2. august 2016, oppdatert 14. mai 2019.