Rutetransport med motorvogn

Den som vil drive persontransport med motorvogn i rute må i tillegg til turvognløyve ha eget ruteløyve.

Turvognløyve er det Statens vegvesen som tildeler. For mer informasjon vises det til vegvesenets egne nettsider vedrørende transportløyver.

Ruteløyvet er behovsprøvd. Det betyr at den som ønsker å drive rutetransport med motorvogn må søke fylkeskommunen der virksomheten har forretningsadresse om et ruteløyve. I forbindelse med søknaden blir det også gjennomført en behovsvurdering.

Det stilles krav til vandel, økonomisk evne og faglig kompetanse ved søknad om ruteløyve. I et selskap er det daglig leder som må oppfylle kravene til vandel og faglig dyktighet.

I tillegg til å oppfylle de formelle kravene, skal en søknad om ruteløyve inneholde forslag til ruteplan og takster. Takst- og ruteplanforslaget skal godkjennes av løyvemyndigheten.

Som en del av saksbehandlingen, vil uttalelser til søknaden om ruteløyve bli innhentet fra andre berørte parter. Blant disse er andre fylkeskommuner som ruta vil gå igjennom.

Søknader om ruteløyve behandles av Hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud.

Ved søknad om ruteløyve betales kr 3.400,- i behandlingsgebyr til Buskerud fylkeskommune.

 

Søknad om ruteløyve med motorvogn må vedlegges:

  • Kopi av turvognløyve
  • Forslag til ruteplan
  • Forslag til takstregulativ   
  • Firmaattest
  • Politiattest for daglig leder
  • Attest fra Skatteetaten vedr skatt, avgift og merverdiavgift
  • Attest fra konkursregisteret i Brønnøysund
  • Kvittering for betalt behandlingsgebyr, kr 3.400,-

Attester skal ikke være eldre enn 3 måneder.


Publisert 8. august 2017, oppdatert 8. august 2017.