Rutetransport med fartøy

Den som ønsker å drive rutetransport med fartøy må søke fylkeskommunen der virksomheten har forretningsadresse om ruteløyve.

Det stilles krav til vandel, økonomisk evne og faglig kompetanse ved søknad om ruteløyve. I et selskap er det daglig leder som må oppfylle kravene til vandel og faglig dyktighet.

Søknad om ruteløyve med fartøy skal inneholde forslag til ruteplan og forslag til takstregulativ. Takst- og ruteplanforslaget skal godkjennes av løyvemyndigheten.

Fylkeskommunen vil som en del av saksbehandlingen innhente uttalelser til konsesjonssøknaden fra berørte parter.

Søknader om ruteløyve behandles av Hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud.

Ved søknad om ruteløyve betales kr 3.400,- i behandlingsgebyr til Buskerud fylkeskommune.

 

Søknad om ruteløyve med motorvogn må vedlegges:

  • Firmaattest
  • Politiattest for daglig leder
  • Forslag til ruteplan
  • Forslag til takstregulativ
  • Attest for skatt og merverdiavgift fra Skatteetaten
  • Attest fra konkursregisteret i Brønnøysund
  • Garanti fra bank eller forsikringsselskap, pålydende kr 85.000,-
  • Kvittering for betalt behandlingsgebyr, kr 3.400,-
  • Godkjente faglige kvalifikasjoner for løyvehaver av Sjøfartsdirektoratet

 Attester skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Fartøy som settes inn i rutetransport, skal godkjennes av løyvemyndigheten for så vidt gjelder det transportbehov fartøyet skal dekke samt tilpasning til ferjekai.


Publisert 8. august 2017, oppdatert 8. august 2017.