Visjon og mål

Trafikksikkerhetsarbeidet i fylket er forankret i den nasjonale nullvisjonen.

I arbeidet mot null hardt skadde og drepte i trafikken har Buskerud satt følgende etappemål: 

  • Antallet hardt skadde og drepte halveres innen 2023

Etappemålet er en halvering av antallet drepte og hardt skadde innen 2024, sammenliknet med gjennomsnittet for årene 2008-2011.

I tillegg har vi satt følgende delmål:

  • Antallet drepte og hardt skadde skal ikke øke selv om flere går og sykler

Dette henger sammen med det nasjonale målet om at veksten i persontransport i storbyområdene skal tas av sykkel, gange og kollektivtransport.


Nullvisjon_ts

 

Figuren nedenfor viser utvikling i drepte og hardt skadde i Buskerud i perioden 2000-2014 og målkurve for utviklingen fram til 2024.

Målsetningen krever en felles innsats fra en rekke aktører. Selv om de ulike aktørene har definerte ansvarsområder og kompetansefelt, er samarbeid avgjørende for å lykkes i trafikksikkerhetsarbeidet.

 

Ulykkesutvikling i Buskerud 2000 - 2014 og målkurve

 


Publisert 28. februar 2014, oppdatert 29. april 2019.