Tilskuddsordninger

Buskerud fylkeskommune bevilger årlig penger til frivillige og kommunale trafikksikkerhetstiltak. Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) fatter vedtak og tildeler midlene etter innstilling fra en arbeidsgruppe bestående av fagpersoner fra ulike aktører.

Trafikksikkerhet kommuner

Tilskudd til frivillige trafikksikkerhetstiltak

Enkeltpersoner, lag og frivillige organisasjoner kan søke om penger til frivillige trafikksikkerhetstiltak. Hensikten med ordningen er å oppmuntre til at frivillige engasjerer seg i trafikksikkerhetsarbeid i sitt nærmiljø. Les mer om støtte til frivillige trafikksikkerhetstiltak og finn søknadsskjema. 

Tilskudd til kommunale trafikksikkerhetstiltak 

 Kommuner i Buskerud kan søke om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak i kommunen. Tiltak for å trygge skolevegene i kommunene vil bli prioritert da dette er et satsingsområde for FTU. Målet er at flere barn kan gå og sykle trygt til skolen ved hjelp av enkle tiltak. Les mer støtte til kommunale trafikksikkerhetstiltak.


Publisert 28. februar 2014, oppdatert 29. mai 2019.