Aktørene i trafikksikkerhetsarbeidet

Målsetningen om å halvere antall drepte og hardt skadde innen 2023 krever en felles innsats fra en rekke aktører. Selv om de ulike aktørene har definerte ansvarsområder og kompetansefelt, er samarbeid avgjørende for å lykkes i trafikksikkerhetsarbeidet.

Politi og barn

 

Hovedaktørene i trafikksikkerhetsarbeidet i fylket er: 

Buskerud fylkeskommune har som vegeier ansvar for fylkesvegnettet og for kollektivtransporten i fylket, inkludert skoleskyss. I tillegg har fylkeskommunen i følge vegtrafikkloven et samordningsansvar for trafikksikkerhetsarbeidet i fylket.

Fylkeskommunen er regional planmyndighet og har ansvar for regional planlegging etter plan- og bygningsloven. Fylkeskommunen har også et lovhjemlet pådriver- og samordningsansvar i forbindelse med folkehelsearbeidet i fylket. Dette innebærer blant annet et ansvar for å holde oversikt over befolkningens helsetilstand og påvirkningsfaktorer med betydning for folkehelsearbeidet. 

 

Statens vegvesen drifter og forvalter de fylkeskommunale vegene på vegne av fylkeskommunen. Handlingsprogram for fylkeveger 2014-2017 er førende for dette arbeidet. I tillegg drifter og forvalter Statens vegvesen riksvegene i Buskerud.

Vegvesenet har ansvar for informasjon og opplæring for å bedre adferden hos trafikantene, førerprøver, kontroll av kjøretøyer og verneutstyr, og oppfølging av trafikkskolene. 

 

Trygg Trafikk er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å oppnå best mulig trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen har et særlig ansvar for at trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet blir gjennomført som et ledd i en samordnet innsats mot trafikkulykkene.

Trygg Trafikk er et kompetansesenter for trafikkopplæring av barn og unge, i tillegg til å være pådriver og kunnskapsformidler for trafikksikkerhet. 

 

Politiet sitt ansvar i trafikksikkerhetsarbeidet er i første rekke å gjennomføre kontroll og overvåkning av trafikken. Kontrollene utføres av lokalt politi og Utrykningspolitiet (politiets særorgan for trafikk). Kontroll av fart, rus, verneutstyr og aggressiv kjøring er viktige innsatsområder for å redusere trafikkulykker. I tillegg er politiet aktive i det forbyggende trafikksikkerhetsarbeidet. 

 

Kommunene har en viktig rolle i trafikksikkerhetsarbeidet både som vegmyndighet, skole- og barnehageeier, gjennom sitt ansvar i forbindelse med arealplanlegging, samt som arbeidsgiver og transportkjøper.

Kommunen har også et ansvar gjennom Folkehelseloven, der de er pålagt å arbeide forebyggende mot faktorer som kan påvirke helsetilstanden til befolkningen i kommunen negativt.

 

Andre aktører - I tillegg er det mange andre aktører som jobber med trafikksikkerhet. Leger, psykologer og optikere har et ansvar for at kravene til helse er oppfylt av de som har førerkort. Fylkesmannen og Helsetilsynet har ansvaret for forvaltningen av førerkortforskriftens helsekrav og tilsyn med helselovgivningen.

I tillegg gjøres det mye viktig arbeid i regi av frivillige og interesseorganisasjoner. Idrettslag og næringslivet er andre eksempler på aktører som også bidrar i trafikksikkerhetsarbeidet. 


Publisert 28. februar 2014, oppdatert 3. juni 2019.