Sykkelstrategi Buskerud

Sykkelstrategi Buskerud inngår som en del av regional areal- og transportplan Buskerud.

Utvikling av sykkel og gange i Buskerud skjer på flere områder. Fylkeskommunen har utarbeidet Regional areal- og transportplan for Buskerud for å komme frem til målsettinger og prinsipper for samordnet areal- og transportpolitikk. Sykkelstrategi for Buskerud inngår her og vil gi føringer for videre arbeidet med sykkel i Buskerud. 

En felles sykkelstrategi, med oppfølgende handlingsprogram, for Buskerudbyen er også utarbeidet av aktørene i samarbeidet. Strategien inneholder en plan for regionalt sykkelvegnett i Buskerudbyen som er knyttet opp mot kollektivknutepunkt og holdeplasser. Kommunene som deltar har tidligere utarbeidet egne sykkelplaner for sine lokale sykkelvegnett. Dette skal nå ses i sammenheng for at traséer, standard og drift skal harmoneres i størst mulig grad. 


Publisert 5. april 2016, oppdatert 28. februar 2018.