Sykkelbyavtaler

En sykkelbyavtale er et viktig steg for utvikling av by eller tettsted som sykkelby.

En sykkelbyavtale er en avtale mellom kommunen, fylkeskommunen og Statens vegvesen om å satse ekstra på tilrettelegging for økt sykkeltrafikk i en definert periode.

Formålet med en sykkelbyavtale er å sette fokus på sykkel som transportmiddel, og å få til et godt samarbeid mellom forvaltningsområdene om utvikling og drift av en helhetlig sykkelinfrastruktur.

For å kunne inngå en sykkelbyavtale må man ha en vedtatt plan for et hovedsykkelvegnett for sykkel.

Det varierer fra avtale til avtale hvilke tiltak som skal igangsettes. Nedenfor presenteres noen eksempler fra byer i Buskerud som har inngått sykkelbyavtale.  

 

Drammen

Drammen har vært sykkelby gjennom Buskerudbyen siden dens oppstart i 2010. Målet er at sykkelbruken skal dobles fram mot 2023 og at sykkelen skal være et attraktivt transportmiddel.

 

Kongsberg

Kongsberg har vært sykkelby siden 2006. Kongsberg sentrum har i dag Buskeruds høyeste sykkelandel på 11 % (RVU2013/2014). Fra 2014 har sykkelbyprosjektet blitt videreført med kommunale midler. Målet for sykkelbyprosjektet har vært å opparbeide et sammenhengende hovednett for sykkel og overføre reise fra bil til sykkel.

 

Hønefoss

Hønefoss inngikk sykkelbyavtale i 2015. Hovedmålet er at sykkelbruken på Hønefoss skal økes med 25 % innen 2020. Av tiltakene i avtalen var blant annet utvikling og oppgradering av hovednett for sykkel, utbyggingsmønster, holdningsskapende arbeid og samarbeid med arbeidsgivere og næringsliv.

 

Røyken

Røyken inngikk sykkelbygdavtale i 2016. Røyken kommune har valgt å utarbeide en sykkelstrategi som et grunnlag for å oppfylle sin del av sykkelbygdavtalen. Sykkelstrategien beskriver mål, visjoner og prinsipper for sykkelarbeidet i kommunen og inneholder i tillegg en handlingsplan som viser hvordan kommunen kan finansiere og utvikle sykkelbygda Røyken. Hovedmålet er at sykkelbruken i Røyken skal øke med 25 % innen 2020. 


Publisert 5. april 2016, oppdatert 25. april 2019.