Sykkel og gange

Som vegeier har fylkeskommunen ansvar for å tilrettelegge for mer sykling og gange.

Målet er at flere skal velge å gå eller sykle i hverdagen. For at sykkel og gange skal bli mer attraktivt er rett vedlikehold, sommer som vinter, viktig.

Fylkeskommunen har det overordnede ansvaret for å bygge og vedlikeholde gang- og sykkelveger langs fylkesvegene. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med Statens vegvesen som administrerer drift, vedlikehold og utbyggingsprosjektene. 

I de fem kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg er det et spesielt fokus på tilrettelegging for sykkel og gange gjennom Buskerudbysamarbeidet. Buskerudbysamarbeidet kan du lese mer om her.


Publisert 5. april 2016, oppdatert 25. april 2019.