Kollektivtransportplan Buskerud

Kollektivtransportplan Buskerud – utvikling mot 2030, fastsetter mål og strategier for utvikling av kollektivtransporten i fylket.

Kollektivtransportplanen ble vedtatt av Fylkestinget i 2012, med en lang tidshorisont fram mot 2030. Planen er utarbeidet som en del av vedtatt regional planstrategi og er en strategisk plan med et langsiktig perspektiv.

Buskerudsamfunnet er i stor utvikling, og spesielt i byområdene er det forventet en betydelig befolkningsvekst i årene framover. Kollektivtransportplanen beskriver en ønsket utvikling for kollektivtransporten i Buskerud.

Kollektivtransportplanen danner grunnlaget for utarbeidelsen av 4-årige handlingsprogram.


Publisert 4. juni 2012, oppdatert 28. februar 2018.