Handlingsprogram for samferdsel

Fylkeskommunen utarbeider fireårige handlingsprogram. Handlingsprogrammet inneholder prioriteringer og tiltak for både fylkesveger og kollektivtransporten.

Handlingsprogram for samferdsel bygger på overordnede planer og strategier innenfor fagområdet. Handlingsprogrammet omfatter driftstiltak og investeringstiltak for både fylkesveger og kollektivtransporten, og fastlegger dermed hva midlene til samferdsel skal brukes til i perioden det gjelder.

Handlingsprogrammet danner grunnlag for fylkeskommunens årlige budsjetter og leveranseavtaler med Brakar og Statens vegvesen, og vil dermed være det grunnlaget Statens vegvesen og Brakar har for å iverksette planlegging og gjennomføring av prosjekter og tiltak.


Publisert 7. mars 2018, oppdatert 7. mars 2018.