Kollektivtransport

Fylkeskommunen tilbyr og tilrettelegger for kollektivtransport og skoleskyss i eget fylke.

Mål og strategier for utviklingen av kollektivtrafikken i fylket er nedfelt i kollektivtransportplanen, mens konkrete tiltak er synliggjort i handlingsprogrammet.

Brakar AS er blitt opprettet av Buskerud fylkeskommune med sikte på å effektivisere og utvikle kollektivtrafikken i fylket.

Brakar har ansvaret for kollektivtransporten og skoleskyssen i fylket. Det er inngått avtaler mellom fylkeskommunen og Brakar om hvordan ansvaret skal forvaltes, hvilke oppgaver som skal gjøres og hvor mye midler som er stilt til disposisjon.

Fylkeskommunen har også ansvaret for å tildele løyve og godkjenne ruteplaner og takster på kommersielle bussruter som går gjennom fylket. Les mer om ruteløyver her.

 


Publisert 10. februar 2012, oppdatert 20. mars 2019.