Fylkesvegstrategi

Fylkesvegstrategien fastsetter mål og strategier for utvikling av fylkesvegnettet. Strategien gjelder for ti år av gangen og beskriver tilstanden på vegnettet og utfordringer innenfor flere viktige områder.

Utarbeidelsen av fylkesvegstrategien er sett i sammenheng med utviklingen av riksvegnettet og er samordnet med kollektivtransportplanen for Buskerud. Arbeidet som pågår i Buskerudbyen og Ringerikspakka er også lagt til grunn i dette strategiarbeidet.

Fylkesvegstrategien danner grunnlaget for utarbeidelsen av 4-årige handlingsprogram for fylkesveger, som igjen danner grunnlaget for leveranseavtalen med Statens vegvesen og fylkeskommunens handlingsprogram og årlige budsjett.

Aktualisert fylkesvegstrategi 2014-2023 ble vedtatt i hovedutvalg for samferdselssektoren 15.06.16. Aktualisert fylkesvegstrategi skal benyttes som et supplement til fylkesvegstrategi 2014-2023 (vedtatt i fylkestinget 17.10.2012) og inneholder en oppdatering av målene i fylkesvegstrategiens kapittel 2. 


Publisert 8. juli 2016, oppdatert 27. februar 2018.