Drift og vedlikehold

Drift og vedlikehold er har stor betydning for framkommelighet og trafikksikkerhet på vegene. Buskerud fylkeskommune bruker årlig om lag 300 millioner kroner til drift og vedlikehold av fylkesvegnettet.

Driftsoppgaver er den daglige innsatsen og aktiviteten som nødvendig på vegnettet for at trafikkens skal komme frem. Dette er blant annet brøyting, vegoppmerking, vask og rengjøring.

Vedlikeholdsoppgaver er tiltak som skal ivareta veginfrastrukturen i et lengre tidsperspektiv. Med vedlikehold menes typisk tiltak for å opprettholde standarden på vegdekker, bruer og tunneler.

Asfaltlista

En rekke fylkesveger får hvert år nytt dekke. Asfalteringen starter gjerne så fort temperaturen tillater det.  

Det er Statens vegvesen som prioriterer hvilke strekninger som skal asfalteres på bakgrunn av målinger av tilstanden på vegene, mens det er fylkeskommunen som bevilger penger til asfalteringen.

Se hvilke fylkesveger som får ny asfalt i år.

Henvendelser knyttet til drift- og vedlikehold skal som hovedregel rettes til Statens vegvesen.


Publisert 8. juli 2016, oppdatert 26. april 2019.