Fylkesveger

Som vegeier har fylkeskommunen et viktig ansvar for drift, investering og forvaltning av fylkesvegnettet.

Buskerud fylkeskommune eier og har ansvar for i alt 1 942 km fylkesveger, herunder 124 km med gang- og sykkelveger.

Som vegeier samarbeider Buskerud fylkeskommune med Statens vegvesen Region sør, som gjennomfører drifts- og vedlikeholdsoppgaver (sams vegadministrasjon).

Hvem skal kontaktes om hva?

Buskerud fylkeskommune er som vegeier den som svarer på spørsmål omkring strategi, prioriteringer og overordnet planlegging. Henvendelser om slike forhold skal rettes til Buskerud fylkeskommune.

Statens vegvesen Region sør har gjennom sin leveringsavtale med Buskerud fylkeskommune hovedansvar for planlegging av vedtatte vegprosjekter, gjennomføring av tiltakene, samt løpende drift- og vedlikeholdsoppgaver. Henvendelser knyttet til dette skal som hovedregel rettes til Statens vegvesen.

Henvendelser knyttet om kommunale veger skal rettes til deres respektive kommuner.


Publisert 10. februar 2012, oppdatert 29. mai 2019.