Regional planstrategi

Regional planstrategi skal fremme helhetlig regional utvikling og er et felles styringsverktøy for kommuner, fylkeskommunen, stat, offentlige og private aktører.

Regional planstrategi for Buskerud 2017 - 2020

Fylkestinget i Buskerud vedtok 15. desember 2016 Regional planstrategi for Buskerud 2017 - 2020. Planstrategien skal godkjennes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 

Regional planstrategi et felles planverktøy for fylket

Regional planstrategi er et verktøy for å ta stilling til hvilke regionale planspørsmål som er viktig å arbeide med for fylkesting og kommunestyrer. Planstrategien skal lede fram til:

  • Hva er de viktigste regionale utfordringene, med utgangspunkt i nasjonale mål og rammer.
  • Hvilke planer som skal utarbeides i perioden.

Arbeidet med regional planstrategi skal stimulere til en politisk debatt om viktige utfordringer og utviklingsmuligheter, samt hvilke spørsmål som det er viktig å prioritere for å fremme ønsket utvikling i regionen.

Regional planstrategi skal bidra til å gjøre regional planlegging forpliktende ved at kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner i samarbeid med fylkeskommunen, prioriterer hvilke planer det er nødvendig å utarbeide. Regional planlegging skal samtidig bli mer målrettet ved at planarbeidet avgrenses og konsentreres til de planoppgavene som er nødvendig for å møte de prioriterte utfordringene. 

Publisert 30. april 2012, oppdatert 12. februar 2018.