Planforum

Det følger av plan- og bygningsloven § 5-3 at det i hver region bør være et regionalt planforum. I planforumet skal statlige, regionale og kommunale interesser klarlegges og søkes samordnet.

Tema for planforum kan være kommunal planstrategi, kommuneplaner, kommunedelplaner eller reguleringsplaner. Forumet er en møteplass der kommunen kan utveksle informasjon med ulike statlige og regionale myndigheter i alle faser av planleggingen.

I lovkommentaren til plandelen i plan- og bygningsloven står det om planforum: ”I forumet skal plansakene belyses fra forskjellige synsvinkler, og det skal søkes løsninger på de interessekonfliktene som måtte finnes. Dette kan gjelde generelle problemstillinger knyttet til den regionale utviklingen, hva som bør være prioriterte planleggingsoppgaver, og hvordan planleggingsarbeidet bør drives. Det vil også gjelde arbeidet med konkrete planstrategier og planer, både regionale og kommunale. For eksempel vil arbeidet med arealdelen i en kommuneplan kunne reise vanskelige spørsmål av betydning for flere sektorer. Disse bør drøftes i planforum på et passende stadium i planprosessen, blant annet for å unngå senere innsigelser mot planforslag”. Det er en fordel om planer meldes inn til planforum før de legges ut til offentlig ettersyn. 

Oppmelding av saker

Buskerud fylkeskommune er sekretariat for planforum. Kommuner som ønsker å ta aktuelle planer opp til drøfting bes ta kontakt med Kjersti Morseth Hallerud på e-post eller telefon 32 80 85 00. Grunnlagsdokumenter til møtene skal sendes møtedeltakerne innen 14 dager før møte i regionalt planforum.

 

Møteplan 

Fast møtedag er onsdager, hvis annet ikke er angitt.

Sted: Buskerud fylkeskommune, Hauges gate 89, Drammen

Tid: Alle dager mellom kl. 09.00 - 15.00

Møteplan 2018

Mars

7. 
21. 

April 4. 
19. (torsdag)
Mai

2. 
16. 
30. 

Juni 14. (torsdag)
27. 
August 29. 
September

12. 
26. 

Oktober

10. 
24. 

November

7. 
28. 

Desember 12. 

 

Møteplan 2019

Januar

23. 

Februar

13. 
20. 

Mars 6.
20.
April 3.
24.
Mai 8.
22.
Juni

5.
19.

August

21.

September

11.
25.

Oktober 16.
30.

 

I utgangspunktet er møtene i regionalt planforum lagt til fylkeshuset, men møtene kan også legges til ute i kommunene med befaring. Dersom det er behov for et planforum utenom kjøreplanen, strekker vi oss langt for å få til dette. Vi ber kommunene og regionale myndigheter merke seg datoene og melde inn saker til planforum i god tid før møtene.


Publisert 30. april 2012, oppdatert 29. november 2018.