Planfaglig veiledning

Fylkeskommunen har en planfaglig veiledningsfunksjon etter Plan- og bygningsloven § 3-2 og 3-4. Veiledningen skjer først og fremst gjennom uttalelser til kommuneplaner, kommunedelplaner, reguleringsplaner og dispensasjoner.

Når planarbeid startes, skal det varsles i tråd med plan- og bygningsloven § 12-8. Fylkeskommunen og aktuelle sektororganer skal inviteres til å gi sine innspill og standpunkter så tidlig som mulig i prosessen, slik at kommunene kan komme fram til gode planforslag som også ivaretar regionale og nasjonale interesser.

For planfaglig veiledning kan fylkeskommunens planrådgivere kontaktes. Våre saksbehandlere har delt fylket mellom seg på denne måten:

Røyken, Hurum, Drammen, Modum, Sigdal, Hole, Ringerike, Nes:
Terje Øverland Lønseth, tlf. 32 80 87 06, epost terje.l...@bfk.no

Nedre Eiker, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Flå, Gol, Hemsedal, Ål, Hol, Lier, Øvre Eiker, Kongsberg, Krødsherad:
Kjersti Morseth Hallerud, tlf. 32 80 86 94, epost Kjersti.Mors...@bfk.no


Publisert 30. april 2012, oppdatert 12. februar 2018.