Regional planlegging

Fylkeskommunen har ansvar for regional planlegging. Det betyr at vi har ansvar for å finne helhetlige løsninger, der både nasjonale, regionale og lokale interesser ivaretas.

Regional planlegging skjer i samarbeid med kommunene, statlige organer og organisasjoner/ institusjoner.

Fylkeskommunen har rollen som regional planmyndighet og har ansvar for det regionale plansystemet som omfatter:

  • regional planstrategi
  • regionale planer
  • regional planbestemmelse

 

Regional planstrategi

Regional planstrategi utarbeides minst en gang i hver valgperiode i samarbeid med offentlige etater og organisasjoner/institusjoner som blir berørt av planarbeidet. Planstrategien redegjør for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurderer langsiktig utvikling og tar stilling til behov for regionale planer. 

Regional planstrategi skal følge opp nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. 

Regionale planer

Regionale planer utarbeides i samarbeid med kommuner, statlige organer, organisasjoner og institusjoner som blir berørt av planarbeidet. En regional plan kan gjelde for hele fylket, for deler av fylket, eller gjelde for et avgrenset tema. 

En regional plan tar for seg områder som krever avveiing og avklaring mellom forskjellige interesser,  over sektor- og kommunegrenser, og hvor det kreves samordning og forpliktende samarbeid mellom mange aktører i gjennomføringen.

Regional plan skal ha et langsiktig perspektiv. 

Kommuner, statlige organer og fylkeskommunen skal følge opp regional plan i sin virksomhet og i sitt planarbeid. For planer som berører organisasjoner/ institusjoner skal partene i fellesskap bli enig om hvordan planen skal følges opp. Oppfølging av regionale planer skjer i tråd med egne handlingsprogram. Handlingsprogrammene skal rulleres årlig og avklarer hvilke aktiviteter og ressurser som kreves for gjennomføring av planen hos de enkelte partene.

Se oversikt over hvilke regionale planer som gjelder for Buskerud.

Regional planbestemmelse

Regional planbestemmelse kan vedtas som del av en regional plan med retningslinjer for arealbruk. Slike planbestemmelser skal ivareta nasjonale eller regionale hensyn eller interesser i arealspørsmål. Bestemmelsen kan fastsette at det for inntil ti år nedlegges forbud mot særskilte tiltak innen avgrensede områder. 


Publisert 30. april 2012, oppdatert 19. oktober 2015.