Bakgrunn for arbeidet

Fylkestinget i Buskerud besluttet i april 2018 å igangsette en regional plan for lokalisering av tømmerhavn.

Bakgrunnen for beslutningen var skognæringens behov for langsiktig lokalisering av tømmerhavn i Drammensregionen.

Skognæringens behov veies mot samfunnets andre planer og behov for areal i området. Det er disse avveiningene og mulige løsninger som skal gjøres i den regionale planen.

Formålet med planarbeidet er å finne lokalitet for etablering av tømmerhavn som sikrer at den blir en sentral del av transportsystemet der verdiskapingen er basert på bærekraftig utnyttelse av fornybare biologiske ressurser (bioøkonomi).  

Det varsles om at det vil bli vurdert bruk av regional planbestemmelse jf. pbl § 8-5 for å sikre areal til tømmerhavn. 

Den regionale planen skal utarbeides i samarbeid med kommunene og andre viktige samfunnsaktører.

Styringsgruppa for planarbeidet består av Lier kommune, Drammen kommune, Ringerike kommune (representerer innlandskommuner med skoginteresser), Fylkesmannen, NHO, LO, representant fra akademia og Buskerud fylkeskommune. 

Henvendelser og spørsmål kan rettes til prosjektleder Anette Olshausen tlf. 478 53 290 eller e-post anette.o...@bfk.no

Følg lenker til aktuelle dokumenter nedenfor:


Publisert 15. mai 2019, oppdatert 15. mai 2019.