Høring av Regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell 2019-2035

Høringsfrist 10. oktober 2019.

Fylkeskommunen har i nært samarbeid med Nore og Uvdal, Nes, Flå, Krødsherad og Sigdal kommuner, Fylkesmannen i Oslo og Viken og villreinnemnda siden 2017 arbeidet med en regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell. Planarbeidet ledes av en styringsgruppe med ordfører eller en annen sentral politiker fra alle berørte kommuner, en sentral fylkespolitiker, en representant fra Fylkesmannen og en representant fra villreinnemnda. 

Formålet med den regionale planen er å komme fram til en langsiktig og helhetlig strategi for bruk av fjellområdene. Gjennom helhetlige vurderinger skal blant annet villrein, lokal nærings- og samfunnsutvikling og friluftsinteresser søkes ivaretatt.

Styringsgruppa for planarbeidet avsluttet 25. juni sitt arbeid med forslag til regional plan. Fylkesutvalget vedtok i sitt møte 19. august 2019 å legge planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn. 

Høringsdokumentene består av:

I rapportens kap. 5.4 settes søkelys på noen viktige spørsmål i høringen. Det gjelder størrelsen på utbyggingssonen og noen utpekte fokusområder, samt alternativer knyttet til alpin infrastruktur i fjellet. Disse punktene forventes å bli sentrale i høringen, men det forventes at også andre spørsmål vil bli tatt opp.

Høringsmøte
Det inviteres til åpent høringsmøte 11. september kl. 18.00 på Jakt- og Fiskesenteret på Flå.

Høringsfrist er 10. oktober 2019.

Alle merknader sendes Buskerud fylkeskommune, postboks 3563, 3007 Drammen eller på e-post til postm...@bfk.no

Henvendelser og spørsmål kan rettes til prosjektleder Ellen Korvald, tlf. 32808728 eller e-post ellen.k...@bfk.no.


Publisert 22. august 2019, oppdatert 22. august 2019.