Vedtatt planprogram

Fylkesutvalget sluttbehandlet planprogrammet for Regional areal- og transportplan i sitt møte 4. mars. Se endelig versjon her.

Etter høring ble planprogrammet noe revidert. Den viktigste endringen er at det ble noe mer spisset ved utpeking av 10 nærmere definerte  fokusområder (se mer i kap. 5). Videre planarbeid skal gjennomføres etter de rammer planprogrammet setter. Fokusområdene og utarbeiding av faktagrunnlag er nå høyt prioriterte oppgaver. 

ATP planprogram - vedtatt.pdf


Publisert 10. april 2015, oppdatert 12. mars 2017.