Møte i Fylkesutvalget om Regional plan for areal og transport

Med bakgrunn i de rammene planprogrammet gir, utarbeides forslag til Regional plan for areal og transport for Buskerud. Arbeidet ledes av en administrativ styringsgruppe med eksterne og interne representanter.

Det legges opp til  høring og offentlig ettersyn i løpet av sommerhalvåret 2017. Fylkestinget skal til slutt vedta planen.

Et utkast til areal- og transportplan ble presentert og drøftet i Fylkesutvalget 11. januar. Administrasjonen presenterte viktige spørsmål i arbeidet, se presentasjonen her.  Fylkesutvalgets medlemmer drøftet og ga tilbakemeldinger.  


Publisert 2. februar 2017, oppdatert 12. mars 2017.